Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните граници на с. Опанец, община ПЛЕВЕН, област Плевен

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за село ОПАНЕЦ, община ПЛЕВЕН 

Г  Р  А  Ф  И  К

за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработване на схеми на самостоятелни обекти на село ОПАНЕЦ, община ПЛЕВЕН

Дата (ден)

Район за измерване на сгради и имоти и за анкетиране

Работно време

25.10.2017г.

(Сряда)

Района заключен между ул." Иван Нанов",  до стопанския двор, включително и стопанския двор а от север и от юг - граничи със земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

26.10.2017г.

(Четвъртък)

Района заключен между ул." Петър Габровски ", ул."Иван Нанов", на север - земеделски земи, ул."Христо Ботев" и ул."Александър Стамболийски", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

27.10.2017г.

(Петък)

Района заключен между ул."Христо Ботев", ул."Васил Левски", ул."Петър Габровски" и ул."Александър Стамболийски", съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

30.10.2017г.

(Понеделник)

Района заключен между ул."Александър Стамболийски", ул."Асен Халачев", ул."Васил Левски", и ул."Христо Ботев", съгласно схемата

от 10:30 до 18:30 часа

31.10.2017г.

(Вторник)

Района заключен между ул."Христо Ботев", ул."Александър Стамболийски", ул."Асен Халачев" и от север и запад - земеделски земи, съгласно схемата

от 09:00 до 17:00 часа

01.11.2017г.

(Сряда)

Застроените територии в СРЕДНО СТАРО СЕЛО

от 09:00 до 17:00 часа

02.11.2017г.

(Четвъртък)

Застроените територии в СРЕДНО СТАРО СЕЛО

от 09:00 до 17:00 часа

03.11.2017г.

(Петък)

Застроените територии в СРЕДНО СТАРО СЕЛО

от 09:00 до 17:00 часа

Прием на документи за собственост ще се извършва в сградата на кметството.

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР собствениците на имоти и сгради са ДЛЪЖНИ:

-     да осигурят свободен достъп в местата за извършване на работите по кадастъра;

-     да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта за собственост и да ги посочат при извършване на измерването;

-     да представят документите за собственост на имоти, сгради, апартаменти и друга недвижима собственост;

-     да опазват поставените в имота геодезически знаци.

 

Обръщаме внимание на собствениците на имоти:

  • Предоставените актове удостоверяващи правата на собственост на имотите да бъдат копия и върху тях собственоръчно да запишат „Важи за информация“.

Изпълнител: ГД “ПИРИНГЕО” - гр. Благоевград

Управител:

      /инж. З. Донев/

Агенция по геодезия картография и кадастър – СГКК Плевн

Началник:

/инж. В. Стефанова/

Документи: