Премини към основното съдържание

Обява и График за започване на процедура по Създаване на КККР на урб. територии, в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

Съгласно ДОГОВОР КД-1-11 от 17.07.2017 г. започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

Възложител на договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Изпълнител на договора е „ГБС – ИМОТИ“ АД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР, със Заповед № РД 15-33/10.04.2013г. на Изпълнителния директор на АГКК.

След 27.09.2018 г., ГБС – ИМОТИ“ АД ще се извършват дейности, свързани с геодезически измервания за изработването на кадaстралната карта и кадастралните регистри.

След 27.09.2018 г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област, в сградата на Общинска администрация на гр. Самоков и на публични места в с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София ще бъдат обявени конкретни графици за:- Геодезически заснемания на имоти и сгради;- Изработване на схеми на самостоятелни обекти.ЗА КОНТАКТИ:СГКК – Софийска област ГБС – ИМОТИ АД

тел./факс: 02/81 88 353 тел. 02/91 51 83102/95 56 187 факс: 02/95 71 118e-mail:Виж имейла... e-mail:Виж имейла...

slogan bg