Обява и График за започване на процедура по Създаване на КККР на с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен

Версия за печатВерсия за печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър № РД-16-31/01.11.2016 г.,./ обн. ДВ брой бр.96/ 02.12.2016 г../ на основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е открита процедура за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищaта на с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен .

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е ЕТ “Румен Георгиев - Глобал Гео” –  гр. Стара Загора .

 

Съгласно чл. 38 от ЗКИР, собственикът или носителят на друго вещно право е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;

3. да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да предоставят и други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.

Разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл.38, ал.1, т.1,2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица /собствениците/ съгласно чл.40 от ЗКИР.

Собствениците трябва да предоставят копие от документите си за собственост  в определеният за това период в сградите на  кметства: с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец , община Долни Дъбник .

Геодезическите измервания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.) на с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен ще се извършат съгласно приложен график от  03.04.2017 год.  до  28.04.2017 год.

За улеснение на собствениците на недвижими имоти, документи могат да се представят  и на електронна поща:  Gradina@cadastre.bg  

Контакти:

Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, тел. 064/801420, e-mail: pleven@cadastre.bg, www.cadastre.bg

Правоспособно лице  - ЕТ “Румен Георгиев - Глобал Гео”  – тел. 0888 55 36 19, e-mail:  Gradina@cadastre.bg

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА на с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и

с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен

ГРАФИК

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩАТА НА с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра–София № РД-16-31/01.11.2016 г.,обнародвана в държавен  вестник бр.96/ 02.12.2016 г.

Изпълнител по договора е ЕТ “Румен Георгиев - Глобал Гео”– гр. Стара Загора.

АНКЕТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩАТА НА с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, включващи: геодезическо заснемане на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.)  ще се извърши по следния график:

населено място

Период  за събиране на документи 

Място за събиране на документи

с. Градина 

от  03.04.2017 год.  до  28.04.2017 год. 

кметство с. Градина

с. Крушовица 

от  03.04.2017 год.  до  28.04.2017 год. 

кметство с. Крушовица

с. Бъркач

от  03.04.2017 год.  до  28.04.2017 год.

кметство с. Бъркач  

с. Петърница

от  03.04.2017 год.  до  28.04.2017 год.

кметство с. Петърница   

с. Садовец 

от  03.04.2017 год.  до  28.04.2017 год.

кметство с. Садовец   

В сградите на  кметства: с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец  са открити приемни, където всеки собственик на недвижим имот може да предостави копия на документите си за собственост, чрез които да бъде вписан в кадастралния регистър.

За улеснение на собствениците на недвижими имоти, документи могат да се представят и на електронна поща:  Gradina@cadastre.bg

На основание на чл. 38 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра на правоспособното лице за извършване на геодезически измервания;

2.  Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;

3. Да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на или на правоспособното лице при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да предостави  други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.

Контакти:

Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, тел. 064/801420, e-mail: pleven@cadastre.bg, www.cadastre.bg

Правоспособно лице - ЕТ “Румен Георгиев - Глобал Гео”– тел. 0888 55 36 19, e-mail: Gradina@cadastre.bg