Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Грамада, община Грамада, област Видин

Версия за печатВерсия за печат

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: „ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Геодезическите дейности по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр.Грамада, община Грамада,  област Видин, обявена със Заповед № РД-16-38 от 09.11.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК  ще се извършат в периода 13.03.2017 г. до 12.05.2017 г.включително.

На основание чл. 38 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), собственикът и носителят на друго вещно право е длъжен:

  1. Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра и да означи с трайни знаци границите на имота;
  2. Да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето определено с горецитираната заповед АКТ, удостоверяващ правата му върху имота, както и други данни.
  3. Да опазва поставените в имота геодезически знаци.

В периода 18.04.2017г. – 12.05.2017г. същите могат да бъдат предоставяни непрекъснато за целия период от 8,30 ч. до 14.00 ч. и в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Видин на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 71, ет. 6 (сградата на бившето Пътно управление)