Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин

Версия за печатВерсия за печат

ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник", бр.8с) от 11.11.2016 г. е обнародвана Заповед №РД-16-14/17.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър e открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин.

Изпълнител па техническите дейности е „ГЕОПЛАНПРОЕКТ" Е АД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със Заповед 332 от 04.06.2001 г. на изпълнителния директор на АГКК.

СЪГЛАСНО ЧЛ.38 ОТ ЗКИР:

• Да представи на служител на Службата по геодезия, картография и кадастър и на лицето определено с горецитиратата заповед актове, удостоверяващи правата им на собственост или други вещни права върху имота, както и да предоставят и други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.

В периода от 02.05.2017 г. до 31.05.2017 г. в сградата на община Белоградчик е открита приемна, в която гражданите да предоставят копие от актовете за собственост. Атовете могат да се предоставят и в Службата но геодезия, картография и кадастър в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики" №71 и на email - vidin@cadastre.bg

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Изпълнител: „Геопланпроект" Е АД, e-mail: geoplanvd@abv.bg