Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителeн полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

Версия за печатВерсия за печат

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЛАСТ СОФИЯ

            Съгласно сключен Договор № ДГ-3784/29.12.2016г. и Заповед № РД-16-2/01.02.2017г. на ИД на АГКК е открито производство за: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителeн полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София”. Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е фирма „Геопрециз Инженеринг” ООД.

            Съгласно чл. 38, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, както и чл. 39, ал. 2, 3, 5 и 6 от Наредба № 3/2005г. всеки собственик, съответно носител на вещни права е длъжен:

  • Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
  • Да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;
  • Да представи на служител във фирмата-изпълнител при поискване, акт, удостоверяващ правата върху имота (копие нот. акт, или др. документи), както и др. данни, съгласно цитираните нормативни документи;
  • Да опазва поставените в имота геодезически знаци и уведомява СГКК в случай на повреждането и унищожаването им.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на изпълнителя http://geoprecis.com/ е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

ВАЖНО!

За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:
СЕ ОРГАНИЗИРА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ПЕРИОДА

15.05.2017г. – 30.05.2017г. включително – в работно време,

както следва:

            Хартиени копия: Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр. София, кв. Павлово, ул. „Мусала” № 1

            Електронни копия на e-mail:geoprecis@abv.bg

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

СГКК – София област -тел. 02 / 818 8353       „Геопрециз Инженеринг” ООД  -тел. 0898562319 – инж. Д. Благоев