Обява и График за започване на процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София

Версия за печатВерсия за печат

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТИЦА, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ОБЛ. СОФИЯ

Съгласно сключен Договор № КД-1-111/25.11.2016 г. и Заповед № РД-16-55/15.12.2016 г. на ИД на АГКК е открито производство за: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София".

Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Изпълнител по договора е ДЗЗД „ГЕОБГ”.

Съгласно чл. 38, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, както и чл. 39, ал. 2, 3, 5 и 6 от Наредба № 3/2005 г. всеки собственик, съответно носител на вещни права е длъжен:

• Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

• Да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;

• Да представи на служител на фирмата-изпълнител при поискване, акт удостоверяващ правата върху имота (копие нот. акт или др. документи), както и др. данни, съгласно цитираните нормативните документи;

• Да опазва поставените в имота геодезически знаци и уведомява СГКК, в случай на повреждането или унищожаването им;

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на изпълнителя www.geobg.com е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

СЕ ОРГАНИЗИРА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ПЕРИОДА 02.05.2017 г. – 02.06.2017 г. включително – в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община Златица, Техническа служба – гр. Златица, площад "Македония" № 1

Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр. София, кв. Павлово, ул. „Мусала“ № 1

Електронни копия на e-mail: Zlatica@cadastre.bg; office@geobg.com

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

СГКК – София област -тел. 02 / 818 8353      ДЗЗД „ГЕОБГ” - тел. 02 / 818 2555