Обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК в ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г.

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-17/03.04.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 02659.2194.2023, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община;

- Заповед № РД-18-18/07.04.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 44063.6228.3602, 44063.6228.3605, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община;

- Заповед № РД-18-19/13.04.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Макариополско, общ. Търговище.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.

 

Обнародвана е Заповед № РД-16-3/13.04.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Дъбован, общ. Гулянци, област Плевен.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.