На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.НИКОЛОВО

Версия за печатВерсия за печат

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник”, бр.89 от 11.11.2016г. е обнародвана заповед № РД-16-15/17.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на с. Николово, община Монтана, област Монтана.

СЪГЛАСНО ЧЛ.38 ОТ ЗКИР:

  • В срок от 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 11.12.2016 г. вкл.), собствениците /носители на други вещни права/ са длъжни за своя сметка да означат с трайни знаци границите на поземлените имоти в съответствие с актовете, установяващи правото им на собственост или на други вещни права.
  • Да представят при поискване актове, удостоверяващи правата им на собственост или други вещни права върху имота, както и да предоставят и други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.
  • Да се осигурят свободен достъп в имота на правоспособното лице, определено със заповедта по чл.35, ал.1 и 2 от ЗКИР за извършване на работите по кадастъра – геодезически дейности за изработването на КККР.
  • Да представят при поискване актове, удостоверяващи правата им на собственост или други вещни права върху имота, както и да предоставят и други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.
  • Да се осигурят свободен достъп в имота на правоспособното лице, определено със заповедта по чл.35, ал.1 и 2 от ЗКИР за извършване на работите по кадастъра – геодезически дейности за изработването на КККР.

 

Графикът за извършване на геодезическите дейности по изработването на КККР ще се обяви в кметството на с. Николово  и на други подходящи места с публичен достъп, както и в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър – област Монтана.

По този повод Ви уведомяваме, че е необходимо активното съдействие на всички собственици – заинтересовани лица, относно точното и вярно отразяване границите на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти на територията на с. Николово, община Монтана,област Монтана.

За улеснение на живеещите извън  с.Николово  собственици на имоти в селото, документите могат да се представят и в  посочените в „контакти” места, както и на електронна поща Nikolovo@cadastre.bg

 

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: „Геопланпроект” ЕАД, e-mail: geoplan@abv.bg

                          График:

Геодезическите дейности по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на с. Николово, община Монтана,област Монтана. ще се извършат в периода 20.02.2017 г. до 02.03.2017 г.включително.

В същия период в кметството ще се събират и документите за собственост за заснеманите имоти.

 

По този повод Ви уведомяваме, че е необходимо активното съдействие на всички собственици – заинтересовани лица, относно точното и вярно отразяване границите на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти на собственост в КККР на с.Николово, община Монтана, област Монтана.

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: „Геопланпроект” ЕАД, e-mail: geoplan@abv.bg

За улеснение на живеещите извън  с.Николово  собственици на имоти в селото, документите могат да се представят и в  посочените в „контакти” места, както и на електронна поща Nikolovo@cadastre.bg