Премини към основното съдържание

Къде и докога се правят справки по КККР за територията на район ”КРАСНО СЕЛО”, Столична община, област София (столица)

Тип обява
Стандартна обява

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ 

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”КРАСНО СЕЛО”, Столична община, област София (столица).

Заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват заповедта в 30-дневен срок от обнародването й в ДВ бр. 70/09.09.2016 г. (до 10.10.2016 г. вкл.) по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Административен съд София - град чрез Службата по геодезия, картография и кадастър София.

 

slogan bg