График и обява за изработване на КККР на територията на строителните граници на с. Падала

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. ПАДАЛА, община РИЛА

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията в строителните граници на с.Падала, община Рила, област Кюстендил

Със Заповед № РД-16-1 от 30.01.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е открито производство по създаване на КККР на територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, област Кюстендил, за което има сключен Договор 202/28.12.2018г. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 14/2018г. Възложител на договора е Община Рила.

Изпълнител на договора е фирма „Рила Инфотех“ ЕООД, вписана в регистъра на правоспособните лица, съгл. чл. 18, ал. 2 от ЗКИР със Заповед № РД-15-56/02.07.2013г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра.

Какво предстои:

Предстои изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията в строителните граници на с. Падала, община Рила, област Кюстендил.

Ще се проведе анкета по график за попълване на кадастралния регистър.

Задължения на собствениците във връзка с изработване на КККР:

Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, собствениците са длъжни да означат границите на поземлените си имоти в 30-дневен срок от обнародването на заповедта на Изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 33, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. към ЗКИР, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право е длъжен:

„Чл. 38. (1)  Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;

3.да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.“

Какви документи и данни се предоставят:

Във връзка с изработването на кадастралната карта и попълване на имотния регистър, собствениците, пълномощниците и носителите на други вещни права трябва да предоставят:

  • копия на документи за собственост и скици на имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях
  • данни за административния адрес на имота, сградата или обекта, както и актуални данни за собствениците или носителите на вещни права (ЕГН и постоянен адрес), ако не фигурират в документа за собственост;

Документите могат да бъдат предоставяни лично от собствениците или от други лица, без да е необходимо заверено пълномощно.

НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ. На представените копия се поставя печат: „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ ПРИ изработване на кадастрална карта и регистри. В ДРУГИ СЛУЧАИ - НЕВАЛИДНО“.

Фирма „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД е администратор на лични данни с удостоверение ид. № 23151.

Сканирани документи могат да се представят и по електронен път на e‑mail адрес:    Padala@cadastre.bg

 

Къде и кога трябва да се представят документите:

В СГРАДАТА НА ОБЩИНА РИЛА, отдел УКТ, ет. 2 от 09:00 до 17:00 ч.

от  23.04.2018 г. до 27.04.2018 г. 

ЗА КОНТАКТИ:

 

СГКК – гр. Кюстендил

ул. “ Гороцветна” № 43

Тел: 078/551427 
Факс: 078/554366
kjustendil@cadastre.bg

 

„РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД

гр. София

ул.”Самоковско шосе” № 2Л

GSM: 0888 414 406

Padala@cadastre.bg

 

 

 

„РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД

1138,София, ул.Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила, офис 48

ГРАФИК

 

За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, обл. Кюстендилска ", съгласно Заповед РД-16-1 от 30.01.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в държавен  вестник бр. 14/2018

 

Изпълнители на договора са фирма „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД

АНКЕТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

населено място

събиране на документи

място за събиране на документи

геодезическо заснемане

с. Падала

от 23.04.2018г. до  27.04.2018г.

Община Рила

от 02.05.2018г. до 11.05.2018г.

 

В сградата на Община Рила отдел УКТ, всеки собственик на недвижим имот може да предостави копия на документите си за собственост, чрез които да бъде вписан в кадастралния регистър.

За улеснение на собствениците на недвижими имоти, документи могат да се представят и на електронна поща: Padala@cadastre.bg

На основание на чл. 38 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра на правоспособното лице за извършване на геодезически измервания;

2.  Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;

3. Да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на правоспособното лице при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да предостави  други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.

Контакти: Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, 078/551427, e-mail: kjustendil@cadastre.bg

Правоспособно лице  - „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД  – GSM: 0888 414 406, e-mail:  Padala@cadastre.bg