ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г.

Версия за печатВерсия за печат

1. Обнародвана е Заповед № РД-16-36 от 29.10.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Българене, с. Горно Павликене, с. Хлевене, с. Казачево, община Ловеч, област Ловеч.

В срок 30 дни (до 15.12.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.

 

2. Обнародвана е Заповед № РД-16-37 от 03.11.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на район „Лозенец”, Столична община, област София (столица).

В срок 30 дни (до 15.12.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.

 

3. Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Близнаци, община Аврен, които  са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 15.12.2014 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им