ДВ, бр. 92 от 07.11.2014 г.

Версия за печатВерсия за печат

Обнародвана е Заповед № РД-16-35 от 21.10.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен.

В срок 30 дни (до 08.12.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.