ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър Русе, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на „Тежко машиностроене“ в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ (до 08.12.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред Службата по геодезия, картография и кадастър Русе.