ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

 В ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР както следва:

1.

Заповед № РД-18-50 от 20.06.2016 г. – за територията на район „Красно село”, Столична община, област София (столица).

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 10.10.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър - София.

  2.

Заповед № РД-18-72 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Бояна, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Бояна;

Заповед № РД-18-73 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Добротич, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Добротич;

Заповед № РД-18-74 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Есеница, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Есеница;

Заповед № РД-18-75 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Генерал Колево;

Заповед № РД-18-76 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Искър;

Заповед № РД-18-77 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Изворник, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Изворник;

Заповед № РД-18-78 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Калоян, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Калоян;

Заповед № РД-18-79 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Михалич, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Михалич;

Заповед № РД-18-80 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Оборище, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Оборище;

Заповед № РД-18-81 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Радан войвода, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Радан войвода;

Заповед № РД-18-82 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Щипско;

Заповед № РД-18-83 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Стефан Караджа;

Заповед № РД-18-84 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Страхил, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Страхил;

Заповед № РД-18-85 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Войводино, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Войводино;

Заповед № РД-18-86 от 28.07.2016 г. – за частта от землището на с. Звънец, общ. Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Звънец.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри по т. 2 не подлежат на обжалване.

3.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на VIII-ма жп линия Пловдив – Бургас попадащи в землищата на: с. Деветинци, с. Венец, с. Искра, с. Церковски, гр. Карнобат, с. Глумче и с. Кликач, общ. Карнобат; с. Черноград, с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Поляново и гр. Айтос, общ. Айтос; гр. Българово, общ. Бургас; гр. Камено, общ. Камено.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на VIII-ма жп линия Пловдив – Бургас попадащи в землищата на: с. Бозаджии, с. Желю войвода, гр. Кермен, с. Младово и с. Скобелево, общ. Сливен; с. Загорци, с. Каменово, с. Коньово, с. Стоил войвода, с. Събрано и с. Съдиево, общ. Нова Загора.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на VIII-ма жп линия Пловдив – Бургас попадащи в землищата на: с. Арнаутито, с. Борово, с. Воденичарово, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Михайлово, с. Оряховица, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Самуилово, с. Хан Аспарухово, с. Християново и с. Хрищени,  общ. Стара Загора; с. Малко Търново, с. Рупките, с. Свобода и гр. Чирпан, общ. Чирпан; с. Партизанин и с. Черна гора, общ. Братя Даскалови.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на VIII-ма жп линия Пловдив – Бургас попадащи в землищата на: с. Безмер, с. Кабиле и с. Завой, общ. „Тунджа”; с. Зимница и с. Атолово, общ. Стралджа.

 

Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти са в съответните служби по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 10.10.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.