ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

Обнародвана е Заповед № РД-16-10 от 27.07.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-36 от 27.07.2015 г. за землището на с. Извор махала, общ. Кула, област Видин;

Заповед № РД-18-37 от 27.07.2015 г. за землището на гр. Каблешково, общ. Поморие, област Бургас;

Заповед № РД-18-38 от 27.07.2015 г. за землището на с. Константиново, общ. Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-39 от 27.07.2015 г. за землището на с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Дебелт, общ. Средец, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.    

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Осеново, общ. Аксаково, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Кула, общ. Кула, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Каменица и селата Брестака, Илинден, Плъзище, Преспа, Хвърчил и Черковище, общ. Мирково, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 65/25.08.2015 г. (до 24.09.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.