ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия на с. Елешница, община Разлог, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.09.2016 г.  вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.