ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Банево - гр. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

    

“Службата по геодезия, картография и кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на район „Изгрев”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на селата Белокопитово, Велино, Коньовец, Лозево, Струино, Царев брод и Черенча, общ. Шумен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”, (до 06.08.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.