ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-35 от 26.04.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 27.06.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас.