ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г. - приети КККР за следните територии:

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър – София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за район „Триадица”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.”

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава:

  1. Приети  са кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от землищата на с. Антон, общ. Антон, гр. Пирдоп и с. Душанци, общ. Пирдоп, гр. Златица, общ. Златица и с. Челопеч, общ. Челопеч, която е извън строителните граници.
  2. Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри за частта разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата на: с. Белчин, с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Марица, с. Поповяне, с. Продановци, с. Райово, с. Рельово, с. Широки дол, и с. Ярлово, общ. Самоков; с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, с. Хераково и с. Храбърско, общ. Божурище;  гр. Долна баня, общ. Долна баня; с. Алдомировци, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита и гр. Сливница, общ. Сливница, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър.” 

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 11.02.2016 г.  вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър