ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

 

Обнародвани са:

  •  Заповед № РД-18-15 от 25.02.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Езерово, общ. Белослав, област Варна.
  •  Заповед № РД-18-16 от 25.02.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Страшимирово, общ. Белослав, област Варна.
  • Заповед № РД-18-17 от 06.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звездица, общ. Варна, област Варна.
  • Заповед № РД-18-18 от 06.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Близнаци, общ. Аврен, област Варна.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 23.04.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

 

  • Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Каблешково, община Поморие, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (до 23.04.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.