Премини към основното съдържание

№ 20715.508.3 - с. Дечковци, з-ще Въглевци, община Велико Търново

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

ЗАПОВЕД

№ 18-4922-11.06.2020 г.

 

На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и заявление с вх. № 01-215221-29.05.2020 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново от Доньо Цанев

 

О Т К Р И В А М

 

производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот:

 

  1. № 20715.508.3 - с. Дечковци, з-ще Въглевци, община Велико Търново. Границите на имота са:
  • Улица;
  • Имот, собственост на Доньо Цанев;
  • Имот, собственост на Стоян Бонев.

 

  1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е СД „Меридиан-4-Кадиев, Цончев и сие” гр. Велико Търново, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-37 от 17.04.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
  2. На основание на чл. 35б, ал. 3 от ЗКИР заповедта да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  3. В 7 дневен срок собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
  4. Копие от заповедта да се връчи на възложителя и изпълнителя.

 

 

 

                                                            Началник на СГКК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                             / инж. Иван Анастасов /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.07.2020 г.

Дата на сваляне от таблото и от електронната страницана на АГКК: 16.07.2020 г.

 

Длъжностно лице:.................................   /инж. Иван Анастасов/                                                          

slogan bg