Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г. са обнародвани обяви и заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г. е  обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Асеновец, с. Баня, с. Богданово, с. Брястово, с. Бял кладенец, с. Еленово, с. Загорци, с. Каменово, с. Караново, с. Коньово, с. Кортен, с. Крива круша, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Новоселец, с. Пет могили, с. Прохорово, с. Радево, с. Радецки, с. Сокол, с. Стоил войвода, с. Събрано, с. Съдиево, с. Съдийско поле, с. Ценино, община Нова Загора, област Сливен.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 27.10.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
 

В ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-126 от 23.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Крушевец, община Созопол, с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;
Заповед № КД-14-127 от 23.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Безден, с. Богьовци, с. Градец, гр. Костинброд, с. Петърч и с. Царичина, община Костинброд, област София;
Заповед № КД-14-128 от 24.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бижовци и Черновръх, община Трявна; с. Радовци, община Дряново, област Габрово;
Заповед № КД-14-129 от 24.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Телиш и с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен;
Заповед № КД-14-130 от 25.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Брестовица, с. Скобелево, с. Устина и с. Чурен, община „Родопи“, област Пловдив.
  Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 12.11.2020 г., вкл.).
 

slogan bg