Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 85 от 02.10.2020 г. са публикувани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

1. В ДВ бр. 85 от 02.10.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци, с. Жеглица, с. Ивановци и с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 02.11.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

 

2 .В ДВ, бр. 85 от 02.10.2020 г. е  обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци, с. Жеглица, с. Ивановци и с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 16.10.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
 

slogan bg