Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-116 от 04.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София;
Заповед № РД-18-266 от 09.09.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен;
Заповед № РД-18-268 от 14.09.2020 г. – за одобряване на кадастралния регистър за недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.100.111.1.23 и 68134.100.111.1.25, намиращи се в сграда с идентификатор 68134.100.111.1 в район „Средец“, Столична община, област София(столица).
   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № РД-14-116 от 04.09.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 26.10.2020 г., вкл.).

slogan bg