Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г. са обнародвани обяви и заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г. са  обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Искра, с. Нова Попина и с. Ситово, община Ситово, област Силистра.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 29.09.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бдинци, с. Бенковски, с. Ведрина, с. Владимирово, с. Вратарите, с. Гешаново, с. Долина, с. Дончево, с. Енево, с. Златия, с. Карапелит, с. Ловчанци, с. Медово, с. Миладиновци, с. Ново Ботево, с. Одринци, с. Орлова могила, с. Полковник Иваново, с. Самуилово, с. Подслон, община Добрич-селска, област Добрич.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 29.09.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бойково, с. Лилково, с. Ситово и с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 29.09.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства

В ДВ бр. 81 от 15.09.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бойково, с. Лилково, с. Ситово и с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 15.10.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

 

В ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-106 от 19.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Твърдица, община Бургас, област Бургас;

Заповед № КД-14-107 от 25.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Братово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № КД-14-108 от 25.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Димчево, община Бургас, област Бургас;

Заповед № КД-14-109 от 25.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Мокрен и с. Седларево, община Котел, област Сливен;

Заповед № КД-14-110 от 25.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Медвен, община Котел, област Сливен;

Заповед № КД-14-111 от 02.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен;

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 15.10.2020 г., вкл.).

 

 

 

slogan bg