Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Вързулица, с. Иванча, с. Климентово, с. Масларево и с. Павел, община Полски Тръмбеш. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 21.09.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Елешница, община Разлог. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 21.09.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Девино, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна с. Черни бряг и с. Ястребино , община Антоново. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 21.09.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Исперих, с. Къпиновци, с. Лъвино, с. Печеница, с. Подайва и с. Средоселци, община Исперих. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 21.09.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2021 г. са обнародвани обяви за приети КККР, както следва:
 
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Долна Василица и гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Горна Василица, с. Костенец, с. Очуша, с. Подгорие и с. Пчелин, община Костенец, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 07.10.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Вързулица, с. Иванча, с. Климентово, с. Масларево и с. Павел, община Полски Тръмбеш, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 07.10.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Девино, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна, с. Черни бряг и с. Ястребино, община Антоново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 07.10.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на гр. Исперих, с. Къпиновци, с. Лъвино, с. Печеница, с. Подайва и с. Средоселци, община Исперих, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 07.10.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград.

 

slogan bg