Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г. са обнародвани заповеди и обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • В ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-302 от 30.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираните територии в землището на с. Бойково, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-303 от 30.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираните територии в землището на с. Лилково, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-304 от 30.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ситово, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-305 от 30.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив.
Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

  • В ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г. са  обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Елена, с. Беброво, с. Блъсковци, с. Буйновци, с. Палици, общ. Елена.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 02.02.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Петрич и с. Беласица, общ. Петрич.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 02.02.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

slogan bg