Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г. е  обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г. е  обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в землището на с. Ботево, с. Бояджик, с. Видинци, с. Генерал Инзово, с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, с. Гълъбинци, с. Драма, с. Дряново, с. Златари, с. Кабиле, с. Калчево, с. Каравелово, с. Коневец, с. Крумово, с. Маломир, с. Меден кладенец, с. Межда, с. Миладиновци, с. Овчи кладенец, с. Окоп, с. Робово, с. Роза, с. Савино, с. Скалица, с. Сламино, с. Тeнево, с. Ханово в община „Тунджа“ и с. Малък манастир, община Елхово.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 11.12.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
 

slogan bg