Премини към основното съдържание

Старши експерт „Административно обслужване", СГКК Видин

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

КЛАСИРАНЕ 
на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт „Административно обслужване“,  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  Видин, специализирана администрация при АГКК.

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, показали най-високи резултати:

Първо място – Десислава Дончева;
Второ място – Мая Ценова;
Трето място – Недялка Атанасова.

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........../п/...............
                                                            
                                                                                              ИНЖ. ВЛАДИМИР ГЕРГОВ
 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

старши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Видин,

специализирана администрация при АГКК.

 

 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-135/1/ от 01.09.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността старши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Видин, трябва да се явят на тест на 16.09.2020 г. /сряда/ от 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 16.09.2020 г. в 13.30 часа на посочения адрес.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“. 

         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

При 19-20 правилни отговора – оценка 5,00;

При 17-18 правилни отговора – оценка 4,50;

При 15-16 правилни отговора – оценка 4,00;

По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 40 минути.

          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........

                                                                                                 ИНЖ. ВЛАДИМИР ГЕРГОВ

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

за длъжност: старши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Видин, специализирана администрация при АГКК.

 

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-135/1/ от 01.09.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

  1. I.                   Допуска до конкурс следните кандидати:

                  1. Недялка Атанасова

                  2. Галина  Николова

                  3. Десислава Дончева

                  4. Ели Емилова

                  5. Аня Ангелова

                  6. Ирена Велкова-Ангелова

                  7. Мая Ценова

                  8. Милена Иванова

                  9. Мартин Маринов

 

  1. II.                Недопуснати до конкурса кандидати:

      Няма.

                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

  1. Закон за държавния служител;
  2. Закона за кадастъра и имотния регистър;
  3. Закон за геодезията и картографията;
  4. Административнопроцесуален кодекс;
  5. Наредба за административното обслужване;
  6. Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  7. Наредба № 02-20-5 от 15 декември 2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  8. Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ......./п/.......... 

                                                    ИНЖ. ВЛАДИМИР ГЕРГОВ 

 

Забележка:

В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Старши експерт „Административно обслужване“

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

 

Старши експерт „Административно обслужване",

в  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Видин, специализирана администрация при АГКК.

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.

1.2. Професионална област – няма.

1.3. Минимален професионален опит – не по-малко от 1 година. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 до 1700 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – Събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

 

Кратко описание на длъжността:

- Участва в административното обслужване с кадастрална информация, като спазва регламентите на Наредбата за административното обслужване.

-  Участва в организацията и съхраняването на необходимите архивни копия.

-  Изпълнява заявени услуги.

-  Отразява постъпилите от службите по вписвания данни по реда на чл.86 от ЗКИР.

-  Извършва контрол, приемане и процедиране на материали по Глава VI на ЗКИР и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;     

 5.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.00 ч. на 28.08.2020 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1 или в  СГКК Видин, ул. Цар Симеон Велики № 71, ет. 6, по един от следните начини:

- лично от кандидата на един от посочените адреси;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: delovodstvo@cadastre.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

 

При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, СГКК Видин и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

8. Информация за конкурса  се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

            Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

 

 

slogan bg