Премини към основното съдържание

Старши експерт „Административно обслужване“

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР обявява Подбор при мобилност  по чл. 81а от Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

1. Административна структура - Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК);
1.1 Звено - Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пазарджик, специализирана администрация при АГКК;
2. Област, община, населено място - област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик;
3. Длъжност - старши експерт „Административно обслужване“;
4. Професионално направление - Няма; 
5. Длъжностно ниво - Експертно ниво 6;
- тип мобилност - Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)
6. Минимална образователна степен - Бакалавър;
7. Минимален професионален опит - не по-малко от 1 година;
8. Минимален ранг - V младши;
9. Мин. размер на основната заплата - 710 лв.;
10. Брой места - 1 брой;
11. Специфични изисквания за длъжността - да познава действащото законодателство, имащо пряка връзка с дейността на АГКК; добри компютърни умения; 
12. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика - участва в административното обслужване с кадастрална информация, като спазва регламентите на Наредбата за административното обслужване; участва в организацията и съхраняването на необходимите архивни копия; изпълнява заявени услуги; отразява постъпилите от службите по вписвания данни по реда на чл.86 от ЗКИР; извършва контрол, приемане и процедиране на материали по Глава VI на ЗКИР и др.
13. Място за подаване на документи: 
- област София (столица), община Столична, гр. София, ул. Мусала № 1;
- административно звено - отдел „Деловодство и архив“;
- СГКК Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 2
14. Срок за подаване на документи - 18.07.2022 г.;
15. Електронна поща за подаване на документи – Виж имейла....
16. Изисквани документи:  
1. Писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и e-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 2. Подробна професионална автобиография;
 3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет, обн. ДВ, бр. 69 от 22 Август 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 5 Април 2019 г.) и за допълнителни квалификации; 
 4. Копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит; 
 5. Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 6. Копия на други документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива).
17. Лице за контакт – Магдалена Каменова – старши експерт в отдел „Човешки ресурси“, тел. 02/8188392, електронна поща Виж имейла....

 

slogan bg