Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Деловодство и архив"

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК.

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следния кандидат, показал най-висок резултат:

Първо място – Цветония Казакова;

Второ място – Тодор Дърмонски;

Трето място – Ивелинка Иванова.

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........../п/............... 

                                                                                              ТАНЯ КАРАГЬОЗОВА

 

 

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

 

 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-114/1/ от 29.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ при АГКК, трябва да се явят на тест на 19.08.2020 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодези, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 19.08.2020 г. в 13.00 часа на посочения адрес. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“. 

         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

При 19-20 правилни отговора – оценка 5,00;

При 17-18 правилни отговора – оценка 4,50;

При 15-16 правилни отговора – оценка 4,00;

По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 40 минути.

          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5. 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........

                                                                                                                      ТАНЯ КАРАГЬОЗОВА

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност: младши експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

 

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-114/1/ от 29.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 I.  Допуска до конкурс следните кандидати

1. Ивелинка Иванова

                  2. Екатерина Колева

                  3. Елена Стоянова

                  4. Теменужка Спасова  

                  5. Даринка Иванова

                  6. Ася Будинова

                  7. Ася Константинова

                  8. Йордан Георгиев

                  9. Михаела Трингова

                 10. Диана Стефанова

                 11. Христина Петрова

                 12. Тодор Дърмонски

                 13. Цветония Казакова

                 14. Марио Петров

 II.  Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Анита Гъркова

III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

  1. Закон за държавния служител;
  2. Устройствен правилник на АГКК;
  3. Закон за администрацията;
  4. Закон за националния архивен фонд;
  5. Наредба за обмена на документи в администрацията;
  6. Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
  7. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции;
  8. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
  9. Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:...../п/.....................  

                                                                    ТАНЯ КАРАГЬОЗОВА

Забележка:

В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 


АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт в отдел „Деловодство и архив", дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „професионален бакалавър по..“

1.2. Минимален професионален опит – не се изисква;

1.3. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 до 1600 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – Събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кратко описание на длъжността:

 -

Подпомага обработването на входящата кореспонденция като отразява поставените от Ръководството резолюции в АИС „АКСТЪР ОФИС“ и следи за спазването на сроковете по изпълнението им. 

 -

Приема, преглежда и предоставя изходящата кореспонденция към Главен секретар и Изпълнителен директор за подпис.

 -

Придвижва подписаните от Ръководството документи за извеждане и изпращане.

 -

Осъществява комуникацията с Министерство на регионалното развитие и др. ведомства и институции.

 -

Обработва входящата и изходяща електронна кореспонденция от acad@cadastre.bg

 -

Прави предложения за подобряване организацията на работа по деловодното обслужване на АГКК и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;     

5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 27.07.2020 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1, по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: delovodstvo@cadastre.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

        При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика, се изпращат на кандидата по електронен път.

        С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност да се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

8. Информация за конкурса да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188392.

 

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
 

slogan bg