Премини към основното съдържание

Младши експерт „Административно обслужване“ Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Смолян

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена
КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Смолян, специализирана администрация при АГКК.

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията определи следното класиране:

Няма класирани кандидати.

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........../п/...............                                                           

               ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността 
младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Смолян, специализирана администрация при АГКК.

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД- 13-171/1/ от 09.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Смолян, трябва да се явят на тест на 26.11.2021 г. /петък/ от 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.
           След 11:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Кандидатите да носят документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.11.2021 г. в 13.30 часа на посочения адрес.

          Във връзка със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г., Ви информираме, че конкурсът  ще се проведе при спазване на т. 32 от заповедта -  ще бъдете допуснати в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ако сте ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на горепосочената заповед на министъра на здравеопазването, или представите отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на агенцията, изследване по метода на полимеразно верижна реакция (PCR) за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на агенцията), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.
         Горепосочените изисквания важат и за членовете на конкурсната комисия.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:
В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“.  
         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.
Скалата за оценка е следната:
При 20 правилни отговора – оценка 5,00;
При 18-19 правилни отговора – оценка 4,50;
            При 16-17 правилни отговора – оценка 4,25;
При 15 правилни отговора – оценка 4,00;
По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.
          Време за решаване на теста – 40 минути.
          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.
          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.
        

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........
                                                                                                           ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ
 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: младши експерт „Административно обслужване“ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Смолян, специализирана администрация при АГКК.

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-171/1/ от 09.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Милен Романов
2.    Севдалина Заимова
3.    Кичка Донева
4.    Марияна Росенова
5.    Любомира Сиракова
6.    Анастасия Даскалова
7.    Елена Белева
8.    Веселина Илиева
9.    Красимир Кехайов
10.    Ева Лазарова
11.    Венета Радичева
12.    Живка Караджова
13.    Анна Пешева
14.    Миглена Куцовска
15.    Кристина Татарова
16.    Севима Младенчева
17.    Катя Сариева
18.    Юлия Танева
19.    Любомир Илчев

II.     Недопуснати до конкурса кандидати: 
Няма

III.    Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

1.    Закон за държавния служител;
2.    Закона за кадастъра и имотния регистър;
3.    Административнопроцесуален кодекс;
4.    Наредба за административното обслужване;
5.    Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - обн. ДВ. бр. 83 от 21 Октомври 2016 г., изм. ДВ. бр. 6 от 22 Януари 2021 г.
6.    Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - обн. ДВ. 

брой 4 от 13 януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 20 март 2018 г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 август 2021 г.

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ............/п/................  
                          ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ
Забележка:
В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.
 

Обява

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт „Административно обслужване“

Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Смолян, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по …..“;

1.2. Професионална област – не се изисква;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква;

1.4. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 2600 лв.  При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в рамките на разходите за персонал по бюджета на агенцията при спазване на нормативните изисквания.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кратко описание на длъжността:

- Подпомага началника на службата и експертите в отдела при осъществяването на дейностите по кадастъра;

- Участва в административното обслужване с кадастрална информация, като спазва регламентите на Наредбата за административното обслужване;

- Извършва контрол, приемане и процедиране на материалите по Глава VI на ЗКИР, подадени в СГКК;

- Участва в създаването, организирането и съхраняването на досиетата на имотите в съответствие с нормативните изисквания;

- Изпълнява заявени услуги;

- Изготвя извадки, справки, отчети и анализи, свързани с предоставяните административни услуги и други.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

7. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 05.11.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София,                 кв. Бъкстон, ул. „Мусала“ № 1 или в СГКК Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 69, ет. 3, по един от следните начини:

- лично от кандидата на един от посочените адреси;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, в СГКК Смолян и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

9. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

 

slogan bg