Премини към основното съдържание

График за създаване на КККР на с.Безденица, с.Белотинци, с.Благово, с.Доктор Йосифово, с.Долно Белотинци, с.Липен, с.Славотин, с.Смоляновци и с Студено буче, община Монтана, област Монтана

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,

   Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник”, бр.56 от 27.10.2020 г. е обнародвана заповед       № РД-16-38/13.10.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на с.Безденица, с.Белотинци, с.Благово, с.Доктор Йосифово, с.Долно Белотинци, с.Липен, с.Славотин, с.Смоляновци и с Студено буче, община Монтана, област Монтана.
   Изпълнител на договора е Гражданско дружество „КАДАСТЪР – МОНТ”, гр.Монтана. Дружеството обединява геодезическите фирми „ЦЕЙС” ЕООД,  вписано в регистъра на правоспособните лица със заповед  061/13.04.2001 г.  и „КАДАСТЪР – МОНТ” ООД, вписано със заповед 300-2-88/21.07.2003 г.
   В изпълнение на договора започват геодезически заснемания на имотите и сградите, анкетиране и събиране на данни за собственост.
   За подпомагане събирането на документи за собственост на имотите,  анкетирането ще се извършва на място, в сградата на кметствата или в офиса на „Кадастър – Монт” ООД, гр.Монтана, ул.“Извора“№ 19, тел. 096 / 307329, 0894384952, 0894384960 всеки делничен ден. За улеснение на гражданите собственици на недвижими имоти и живущи в друго и отдалечено населено място, те могат да изпратят своите нотариални актове или друг вид документ за собственост на e-mail: Виж имейла... специално създаден от АГКК, гр.София за тази цел.
   На основание чл.38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, собственикът е длъжен при представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството:
1.    Да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.
2.    Да означи с трайни знаци границите на имота си.
3.    Да представи на фирмата изпълнител:
3.1.    Акт, удостоверяващ правата му върху имота
3.2.    Данни за адреса на недвижимия имот
3.3.    Данни за собствениците и носителите на други вещни права.
   Ако не представите необходимите документи, Вашият имот ще бъде отразен, съгласно наличните данни в досега действащите регистри към кадастралните планове. Тази информация не винаги е пълна и актуална.
   След влизане в сила на КККР, отстраняването на съдържащите се в тях несъответствия в данните за имоти, сгради и самостоятелни обекти са за сметка на задължените лица /собствениците/.
   По този повод Ви уведомяваме, че е необходимо активното съдействие на всички собственици/заинтересовани лица, относно точното и вярно отразяване границите на поземлените имоти, сгради и самостоятелни обекти.
       Графикът за извършване на геодезическите дейности по изработването на КККР ще се обяви допълнително в кметствата на селата и на други подходящи места с публичен достъп, както и в сградата на службата по геодезия, картография и кадастър гр.Монтана и сградата на община Монтана.

Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Монтана
 „КАДАСТЪР – МОНТ” ООД – тел. 096 / 307 329, 0894384952, 0894384960
гр.Монтана, ул „Извора” 19
e-mail:  Виж имейла...

slogan bg