7 . ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Версия за печатВерсия за печат

Информационната система на кадастъра и имотния регистър е интегрирана информационна система, която се изгражда и ще се поддържа съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от Агенцията по вписванията.

Основното предназначение на системата е надеждно обхващане на данните за граници на собственост, собственици, основания за собственост и ограничения върху собствеността. Надеждността на вписването и минимизирането на грешките при регистрацията ще се постигне като се синхронизира работата на службите по вписване и на службите по геодезия, картография и кадастър посредством връзката между информацион­ните им центрове . Надеждността на данните ще се гарантира и от връзката на информационната система с други информационни системи на държавната и общинска админи­страции. Предвижда се сътрудничество с ведомствата и институциите, които ползват и развиват дейности на базата на кадастрални данни от информационната система на кадастъра и имотния регистър.

 Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър ще стартира през първото тримесечие на 2008г. Изграждането й включва три основни компонента:

- кадастрален – Агенцията по геодезия, картография и кадастър отговаря за изграждането на кадастралната база-данни и осигурява процесите по създаването и поддържането на данните в кадастрална карта и кадастралните регистри;

- имотен – Агенцията по вписванията отговаря за изграждането на базата-данни на имотния регистър и осигурява процесите по създаване и поддържане на данните в него;

- уеб портал – осигурява достъп на потребителите за търсене и ползване на данни както от кадастъра, така и от имотния регистър.

Архитектурата на информационната система предвижда възможност за интеграция на първите два компонента на централно ниво, с което се запазва максимално административното деление и йерархията на двете агенции. На централно ниво между двете агенции функционира интегриран комплексен модул, който съхранява на едно място репликираните данни от областното ниво - за службите по геодезия, картография и кадастър и от централното ниво - за службите по вписванията.

С въвеждането на информационната система услугите в областта на кадастъра и имотния регистър ще могат да се извършват на “едно гише”, ползвайки възможностите на Интернет, електронна поща или абонамент. Информацията ще бъде събирана от множество източници, ще се съхранява и поддържа контролирано с гарантиращата роля на държавата и ще бъде предоставяна на широк кръг потребителски групи от частния и държавния сектор.

Предвижда се между  Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията , както и евентуално други държавни структури, да се реализира виртуална частна мрежа, която да осигури конфиденциален пренос на данни между тези организации. Основни изисквания към комуникациите са гарантиране на конфиденциалност и защита на информацията, както и обмен на информацията в реално време.

За външните клиенти на двете информационни системи ще се предлагат широк кръг услуги, основаващи се на съвременни комуникационни технологии - web-базирани приложения и др. В тези услуги се включва получаването на всички видове справки и документи, предоставяни от двете агенции, но по електронен път.

Достъп до системата ще имат само оторизирани потребители – регистрирани с потребителско име и парола със съответни права, задължения и финансови ангажименти към Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенция та по вписванията. Интернет - достъпът на клиенти към информационната система на кадастъра и имотния регистър ще се осъществява чрез двата информационни центъра на системата.

При разработването на информационната система се създава възможност за осигуряване взаимодействие на информационно – технологично ниво с Министерство на земеделието и продоволствието, с областните и общин ските администрации , с Националната агенция по приходите и регистрите – ЕКАТТЕ (населени места), БУЛСТАТ (търговски субекти), ЕСГРАОН (граждани), регистрите на държавните и общинските имоти и на други заинтересовани институции.

Като среда за комуникация на системите ще бъде използвана мрежата на държавната администрация и частна виртуална мрежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Агенцията по вписванията.

Всички дейности, касаещи разработването и внедряването на информационната система, са съобразени със стратегията за развитие на електронното правителство на Р България и по-специално при провеждане на държавната политика в електронното управление и информационното общество.

(в.хил.$)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хардуер

АГКК

30

292

145

174

261

 

655

172

920

1428

 

АВ

112

123

85

90

169

533

655

1907

 

 

С офтуер

АГКК

54

172

40

48

72

 

345

 

 

 

 

АВ

22

70

47

54

76

361

345

 

 

 

Поддръжка

Инф.систем а

АГКК

0

500

125

25

0

0

444

112

59

457

 

АВ

0

250

125

25

0

0

444

112

59

457

П оддръжкасофтуер

АГКК

0

8

61

76

93

118

169

799

799

799

 

АВ

0

9

62

76

93

118

169

 

 

 

К омуникации

АГКК

0

15

30

30

30

50

 

106

124

142

 

АВ

0

15

30

30

30

55

 

 

 

 

Информационната система на кадастъра и имотния регистър се създава като отворена информационна система и към нея, в отделна база данни м огат да бъдат добавяни и специализирани данни по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър при условия и ред, определени с договор.

Многообразието от изпълнявани кадастрални, геодезически и картографски дейности е постоянен източник на актуална базова пространствена геоинформация за територията на страната. Наличието на качествени информационна система на кадастъра и имотния регистър, както и на пространствена геоинформация за цялата територия на страната е предпоставка за изграждането и функционирането на съвременното информационно общество.