6. Връзка между кадастъра и имотния регистър

Версия за печатВерсия за печат

Кадастърът и имотният регистър са свързани помежду си въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Връзката между кадастралния регистър на недвижимите имоти и имотния регистър се базира на пълното съответствие в съдържанието на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти с данните от части “А”, “Б” и “В” на партидите на имотния регистър.

При създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри данните за собствениците на недвижимите имоти и за техните права се уточняват със структурираните данни в цифров вид от вписаните актове или от създадените предварителни имотни партиди.

След въвеждане на имотния регистър, кадастърът ще поддържа данните само за местоположението и границите на имотите, а данните за собствениците и техните права ще се извличат от имотния регистър. Връзката между графичните данни за недвижимите имоти и имотния регистър се осъществява чрез информационната система.

В резултат на интеграцията между кадастъра и имотния регистър, информацията за имотите, която ще се получава при сделки, при реализиране на инвестиционни намерения, за устройствено планиране и др уги цели ще бъде актуална, изчерпателна, валидна и непротиворечива.

Информацията ще се съхранява и поддържа контролирано с гарантиращата роля на държавата и ще бъде предоставяна на широк кръг потребителски групи от частния и държавния сектор. С въвеждането на информационната система услугите в областта на кадастъра и имотния регистър ще могат да се извършват на “едно гише”, ползвайки възможностите на Интернет, електронна поща или абонамент.