4.1. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА – ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Версия за печатВерсия за печат

Съгласно Устройствения правилник на Агенцията по вписванията за изпълнение на дейностите по създаване и поддържане на имотния регистър е създадена главна дирекция "Имотен регистър" и т ериториални звена на агенцията - службите по вписванията.

Дейността на главната дирекция е да администрира създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър; да организира, координира и ръководи дейностите в службите по вписванията; да организира връзките между имотния регистър и кадастъра; да разработва програмите за дейността по вписванията и други.

Службите по вписванията извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията; изпълнява дейности, свързани със създаването на имотния регистър, определени с наредбата по чл. 5, ал. 3 ЗКИР; уведомяват съответната служба по геодезия, картография и кадастър за новообразуваните партиди и извършеното вписване съгласно чл. 86 ЗКИР.