3.1. ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА

Версия за печатВерсия за печат

Геодезическата основа на кадастралната карта включва точките от държавната геодезическа мрежа ( ДГМ ), от геодезическите мрежи с местно предназначение ( ГММП ) и от работната геодезическа основа ( РГО ) .

При създаване на кадастралните планове на населените места, (изработени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Н Р България и Закон за териториално и селищно устройство), са използвани к оординатни системи 1930 г., 1950 г., 1970 г. и Софийска. Първата е върху елипсоида на Хейфорд, а останалите три - върху елип ­ сои ­ да на Красовски. С ъздадена та специално за граждански цели координатна система 1970 г. , която се използва и в момента има един съществен недостатък – територията на страната е разделена на 4 координатни зони , което създава значителни проблеми при изработването на кадастрална карта на територия , попадаща на границата на различни зони.

Със cъздaването в периода 2004 г. – 2006 г. нa Държавната GPS -мрежа на страната ce пpeмина към използването на нова геодезическа референтна система EUREF – ETRS 89, която е приета като официална геодезическа рефе­рентна система в страните от Европейския съюз. На практика получаването на координатите на точките от Държавната GPS-мрежа в ко­ординатната система ETRS 89 представлява сгъстяване на EUREF на територията на Р България.

Съгласно Закона за геодезията и картографията през 2007 г. предстои въвежване на новата Българска геодезическа сис­тема, като нейното практическо използване ще се осъществява чрез координатите на точките от Държавната GPS - мрежа.

В периода 2002 г. – 2007 г. в геодезическата практика се внедри масово GPS -технологията и ГММП вече се създават само в един клас. Тази технология повиш ава точността на ГММП, което рефлектира в повишаване точността на кадастралната карта.

Таблица № 5

Период години

Общ брой проучени точки

Установени унищожени точки

Новопостроени точки

Включени в ГММП точки

2002 – 2004 г.

14 305

5 607

1 795

7 123

2005 г.

7 774

3 381

1 435

3 565 

2006 – 2007 г.

2 309

740

365

1 098 

Общо всичко

24 388

9 728

3 595

11 786

Дейността по създаването на геодезическите мрежи с местно предназначение се възлага и изпълнява едновременно със създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

С цел осигуряване на необходимата геодезическа основа за цялата територия на страната до 2012 г. се предвижда определянето на още около 18 000 бр. точки от геодезическата мрежа с местно предназначение. Тази мрежа ще служи както за нуждите на кадастъра, така и за строителството, регионалното развитие, благоустрой-ството и реализирането на инвестиционните намерения.