2.1. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Версия за печатВерсия за печат

2.1. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министъра на регионалното развитие и бла­го­устрой­ството е създадена на основание Закона за кадастъра и имотния регистър със задача да създава и поддържа кадастъра на страната. Първият устройствен правилник на А генцията е приет с ПМС № 169 от 14.08.2000г. (обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.2000г., изм. и доп., обн. ДВ, бр. 62 от 2001г.), вторият е приет с ПМС № 240 от 15.10.2002г. (обн., ДВ, бр. 99 от 22.10.2002г.), третият е приет с ПМС № 302 от 10.11.2004г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2004г., изм., ДВ, бр. 49 от 2005г.) и четвъртият е приет с ПМС № 225 на 15.09.2007г.

Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет на МРРБ, със седалище гр. София и осъществява своята дейност чрез 28 териториални звена - служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в административните центрове на областите. За улесняване обслужването на гражданите с кадастрална информация са създадени изнесени работни места на агенцията в 19 общински центрове.

С новоприетия Закон за геодезията и картографията (в сила от 11 април 2006 г.) на Агенцията са възложени за изпълнение и дейностите по геодезия и картография, във връзка с което е променено и името й.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпълнява основните си функции съгласно:

1. Закона за кадастъра и имотния регистър:

• създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна;

• извършване на административно-техническо обслужване на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация;

• разработване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на кадастъра и геодезията, както и програми и концепции за развитие на дейността;

• осъществяване на дейността по кадастъра координирано с дейностите по имотния регистър, ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти;

• поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд;

• водене на регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

2. Закона за геодезията и картографията:

• създаване и поддържане на държавните топографски карти в мащаби 1 : 5 000 и 1 : 10 000 за територията на страната;

• поддържане на държавната нивелачна мрежа и на мрежата от мареографни станции;

• поддържане на геодезическите мрежи с местно предназначение;

• създаване и поддържане на топографски бази данни и на геоинформационната система;

• въвеждане на стандарт за обмен на гео-данни и т.н.