Премини към основното съдържание

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Кадастърът и имотният регистър в Р България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър - в сила от 1.01.2001 г. С измененията и допълненията, извършени през 2004 г. и 2006 г., в закона бяха подобрени реда за създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри (чрез максимално използване на съществуващите планове и карти); създадена беше Агенцията по вписванията; улеснена беше процедурата за одобряване на изменения, извършвани при поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; регламентиран беше реда за поддържането на действащите кадастрални планове на населените места и на карт а т а на възстановената собственост в периода на изработване на кадастралната карта и т.н.

Към 1.07.2007 г. в съответствие със ЗКИР са обнародвани и се прилагат осем наредби и две тарифи, а именно:

Таблица № 1

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

отговор.

ведом.

обнародван

изм. / допъл.

1.

Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

МРРБ

 

ДВ, бр. 19 / 2001г.

ДВ, бр. 15 / 2006г.

 

2.

Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

 

 

ДВ, бр. 41 / 2005г.

ДВ, бр. 16 / 2006г.

 

3.

Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентифи­ка­то­ра на недвижимите имоти в кадастъра

МРРБ

 

ДВ, бр. 71 / 2001г.

ДВ, бр. 1 6 / 200 6 г.

4.

Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

 

ДВ, бр. 2 / 2002г.

ДВ, бр. 1 6 / 200 6 г.

5.

Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър

МП

 

ДВ, бр. 39 / 2005г.

 

6 .

Наредба № 1 за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра

МРРБ

 

ДВ, бр. 2 8 / 2004г.

7.

Наредба № 2 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията

МП

 

ДВ, бр. 101 / 2004г.

ДВ, бр. 61 / 2005г.

 

8.

Наредба № 5 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за създаване на кадастъра и геодезически измервания за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

МРРБ

 

ДВ, бр. 106 / 2004г.

ДВ, бр. 73 / 2006г.

9.

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

МП

ДВ, бр.94 / 2005г. ДВ бр.105 / 2006г.

10.

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - раздел VІ за Агенцията по кадастъра

МРРБ

 

ДВ, бр. 94 / 1998 г.

ДВ, бр. 13 / 2007 г.

 

Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е ново, основно преработено издание на отменената вече Наредба № 14 от 23.07.2001 г., дефинираща тази материя.

Описаните по-горе подзаконови актове регламентират основните правила и принципи, по които понастоящем се възлагат и изпълняват дейности по създаването и поддържането на кадастъра и на имотния регистър.

Във връзка със създаването на информационната система на кадастъра и имотния регистър, както и за усъвършенстване на процесите за работа, в периода 2007 – 2009 г. се предвижда разработване на нови подзаконови нормативни актове по ЗКИР или изменения и допълнения на действащи такива, както следва:

Таблица № 2

 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

отговорно ведомство 

 

срок

 

1.

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имония регистър

М РРБ и

МП

IV тр. 200 7 г.

2.

Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР)

МРРБ и МП

IV тр. 200 7 г.

3.

Наредба за създаване, поддържане и ползване на информа - ционните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР)

МРРБ и МП

І V тр. 200 7 г.

4.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ, бр. 19 / 2001 г.)

МРРБ

ІV тр. 200 7 г.

5. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ( обн. ДВ, бр. 41 / 2005 г. )

МРРБ

ІV тр. 200 7 г.

6.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от

21 .04. 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (обн. ДВ, бр. 39 / 2005 г.)

МП

ІV тр. 2007г

7.

На­ред­ба за условията и реда за предоста­вя­не­ на кадастрални дан­ни (съгл. чл. 58, ал. 1 ЗКИР)

МРРБ

І V тр. 200 8 г.

8.

Наредба за условията и реда за обмен на данни между информационните системи (съгл. чл. 33, ал. 2 ЗКИР)

МРРБ

І І тр. 200 9 г .

 

slogan bg