СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПЕРИОДА 2008 г. – 2010 г.

Версия за печатВерсия за печат

1. Нормативна уредба по кадастъра и имотния регистър

2. Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

3 . С ъздаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

4. Институционално изграждане и развитие на Агенцията по вписванията

5. Създаване на имотния регистър

6. Връзка между кадастъра и имотния регистър

7. Информационни системи на кадастъра и имотния регистър

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Агенция по геодезия, картография и кадастър – числен състав и необходими средства за издръжка – по програма и реално отпуснати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Агенция по геодезия, картография и кадастър – финансови средства за материално - техническо оборудване - по програма и реално отпуснати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Програма за създаване на кадастралната карта и кадастрал-ните регистри - по конкретни населени места за периода 2001 г. – 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Агенция по вписванията – числен състав и необходими средства за издръжка – по програма и реално отпуснати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Агенция по вписванията – финансови средства за материално - техническо оборудване - по програма и реално отпуснати