Премини към основното съдържание

Актуализирана програма 2015

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕТОНА КАДАСТЪРА  И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР    

А К Т У А Л И З А Ц И Я

2007г.

Общи положения

Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър за периода 2001 г. – 2015 г. е приета с Решение № 326 от 11 май 2001 г. на Министерски съвет.

Програмата е разработена на основание чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър ( ЗКИР ) . С програмата са определени основните дейности, необходимите материални, човешки и финансови ресурси, както и сроковете за изработването и въвеждането в действие на кадастъра и имотния регистър в Р България. Съгласно тази програма кадастърът и имотният регистър следва да бъдат създадени до края на 2015 г. по систематичен начин, да обхванат цялата територия на страната и да бъдат обединени в една съвременна високотехнологична информационна система.

Отговорни институции за изпълнение на Дългосрочната програма са Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието.

Съгласно ЗКИР финансирането на дейностите по създаването и поддържането на кадастъра и имотния регистър се осигурява чрез субсидии от държавния бюджет за Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съответно за Министерство на правосъдието , със събираните такси, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, международни програми, проекти , споразумения и др.

Финансирането на дейностите по създаването и поддържането на кадастъра и имотния регистър в периода 2002 г. – 2007 г. се извършва основно със средства по Споразумението за заем (проект “Кадастър и имотна регистрация”) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, одобрено със Закона за ратифициране (обн. ДВ, бр. 85 от 2001 г.).

Актуализацията на Дългосрочната програма се извършва след петгодишен период от стартиране на изпълнението й. Тя отразява обема завършени работи за този период, посочвайки планираните и отпуснати финансови средства. Същевременно тя предвижда обемите и конкретните обекти, които следва да бъдат изпълнени до края на 2010 г. Възприет е принципа кадастралната карта и имотния т регистър да бъдат приоритетно създа дени в градовете – областни и общински центрове, в населените места с по-голям брой жители и в територии те с интензивен пазар на недвижимите имоти и в районите с големи инвестиции .

Актуализацията на Дългосрочната програма не включва дейности по геодезия и картография, които са допълнително възложени за изпълнение на А генцията по геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за геодезия та и картография та (обн. ДВ , бр. 29 от 17 април 2006 г.).

Актуализацията не преразглежда текстовете от Дългосрочната програма, в които се описва състоянието на кадастъра и имотния регистър до 2001 г., т.е. преди влизането на Закона за кадастъра и имотния регистър в сила, както текстовете относно дейностите, подпомагащи създаването на кадастъра и имотния регистър.

slogan bg