Премини към основното съдържание

Актуализирана програма 2015

Документи за изтегляне

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕТОНА КАДАСТЪРА  И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР    

А К Т У А Л И З А Ц И Я 2007г.

Общи положения

Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър за периода 2001 г. – 2015 г. е приета с Решение № 326 от 11 май 2001 г. на Министерски съвет.

Програмата е разработена на основание чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър ( ЗКИР ) . С програмата са определени основните дейности, необходимите материални, човешки и финансови ресурси, както и сроковете за изработването и въвеждането в действие на кадастъра и имотния регистър в Р България. Съгласно тази програма кадастърът и имотният регистър следва да бъдат създадени до края на 2015 г. по систематичен начин, да обхванат цялата територия на страната и да бъдат обединени в една съвременна високотехнологична информационна система.

Отговорни институции за изпълнение на Дългосрочната програма са Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието.

Съгласно ЗКИР финансирането на дейностите по създаването и поддържането на кадастъра и имотния регистър се осигурява чрез субсидии от държавния бюджет за Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съответно за Министерство на правосъдието , със събираните такси, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, международни програми, проекти , споразумения и др.

Финансирането на дейностите по създаването и поддържането на кадастъра и имотния регистър в периода 2002 г. – 2007 г. се извършва основно със средства по Споразумението за заем (проект “Кадастър и имотна регистрация”) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, одобрено със Закона за ратифициране (обн. ДВ, бр. 85 от 2001 г.).

Актуализацията на Дългосрочната програма се извършва след петгодишен период от стартиране на изпълнението й. Тя отразява обема завършени работи за този период, посочвайки планираните и отпуснати финансови средства. Същевременно тя предвижда обемите и конкретните обекти, които следва да бъдат изпълнени до края на 2010 г. Възприет е принципа кадастралната карта и имотния т регистър да бъдат приоритетно създа дени в градовете – областни и общински центрове, в населените места с по-голям брой жители и в територии те с интензивен пазар на недвижимите имоти и в районите с големи инвестиции .

Актуализацията на Дългосрочната програма не включва дейности по геодезия и картография, които са допълнително възложени за изпълнение на А генцията по геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за геодезия та и картография та (обн. ДВ , бр. 29 от 17 април 2006 г.).

Актуализацията не преразглежда текстовете от Дългосрочната програма, в които се описва състоянието на кадастъра и имотния регистър до 2001 г., т.е. преди влизането на Закона за кадастъра и имотния регистър в сила, както текстовете относно дейностите, подпомагащи създаването на кадастъра и имотния регистър.

 

1. Нормативна уредба по кадастъра и имотния регистър

 

2. Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

3 . С ъздаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

4. Институционално изграждане и развитие на Агенцията по вписванията

 

5. Създаване на имотния регистър

 

6. Връзка между кадастъра и имотния регистър

 

7. Информационни системи на кадастъра и имотния регистър

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Агенция по геодезия, картография и кадастър – числен състав и необходими средства за издръжка – по програма и реално отпуснати

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Агенция по геодезия, картография и кадастър – финансови средства за материално - техническо оборудване - по програма и реално отпуснати

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Програма за създаване на кадастралната карта и кадастрал-ните регистри - по конкретни населени места за периода 2001 г. – 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Агенция по вписванията – числен състав и необходими средства за издръжка – по програма и реално отпуснати

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Агенция по вписванията – финансови средства за материално - техническо оборудване - по програма и реално отпуснати

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Кадастърът и имотният регистър в Р България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър - в сила от 1.01.2001 г. С измененията и допълненията, извършени през 2004 г. и 2006 г., в закона бяха подобрени реда за създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри (чрез максимално използване на съществуващите планове и карти); създадена беше Агенцията по вписванията; улеснена беше процедурата за одобряване на изменения, извършвани при поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; регламентиран беше реда за поддържането на действащите кадастрални планове на населените места и на карт а т а на възстановената собственост в периода на изработване на кадастралната карта и т.н.

Към 1.07.2007 г. в съответствие със ЗКИР са обнародвани и се прилагат осем наредби и две тарифи, а именно:

Таблица № 1

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

отговор.

ведом.

обнародван

изм. / допъл.

1.

Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

МРРБ

 

ДВ, бр. 19 / 2001г.

ДВ, бр. 15 / 2006г.

2.

Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

 

ДВ, бр. 41 / 2005г.

ДВ, бр. 16 / 2006г.

3.

Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентифи­ка­то­ра на недвижимите имоти в кадастъра

МРРБ

ДВ, бр. 71 / 2001г.

ДВ, бр. 1 6 / 200 6 г.

4.

Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

ДВ, бр. 2 / 2002г.

ДВ, бр. 1 6 / 200 6 г.

5.

Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър

МП

ДВ, бр. 39 / 2005г.

6 .

Наредба № 1 за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра

МРРБ

ДВ, бр. 2 8 / 2004г.

7.

Наредба № 2 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията

МП

ДВ, бр. 101 / 2004г.

ДВ, бр. 61 / 2005г.

8.

Наредба № 5 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за създаване на кадастъра и геодезически измервания за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

МРРБ

ДВ, бр. 106 / 2004г.

ДВ, бр. 73 / 2006г.

9.

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

МП

ДВ, бр.94 / 2005г. ДВ бр.105 / 2006г.

10.

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - раздел VІ за Агенцията по кадастъра

МРРБ

ДВ, бр. 94 / 1998 г.

ДВ, бр. 13 / 2007 г.

Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е ново, основно преработено издание на отменената вече Наредба № 14 от 23.07.2001 г., дефинираща тази материя.

Описаните по-горе подзаконови актове регламентират основните правила и принципи, по които понастоящем се възлагат и изпълняват дейности по създаването и поддържането на кадастъра и на имотния регистър.

Във връзка със създаването на информационната система на кадастъра и имотния регистър, както и за усъвършенстване на процесите за работа, в периода 2007 – 2009 г. се предвижда разработване на нови подзаконови нормативни актове по ЗКИР или изменения и допълнения на действащи такива, както следва:

Таблица № 2

 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

отговорно ведомство 

 

срок

1.

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имония регистър

М РРБ и

МП

IV тр. 200 7 г.

2.

Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР)

МРРБ и МП

IV тр. 200 7 г.

3.

Наредба за създаване, поддържане и ползване на информа - ционните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР)

МРРБ и МП

І V тр. 200 7 г.

4.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ, бр. 19 / 2001 г.)

МРРБ

ІV тр. 200 7 г.

5. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ( обн. ДВ, бр. 41 / 2005 г. )

МРРБ

ІV тр. 200 7 г.

6.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от

21 .04. 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (обн. ДВ, бр. 39 / 2005 г.)

МП

ІV тр. 2007г

7.

На­ред­ба за условията и реда за предоста­вя­не­ на кадастрални дан­ни (съгл. чл. 58, ал. 1 ЗКИР)

МРРБ

І V тр. 200 8 г.

8.

Наредба за условията и реда за обмен на данни между информационните системи (съгл. чл. 33, ал. 2 ЗКИР)

МРРБ

І І тр. 200 9 г .

2.ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

2.1. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министъра на регионалното развитие и бла­го­устрой­ството е създадена на основание Закона за кадастъра и имотния регистър със задача да създава и поддържа кадастъра на страната. Първият устройствен правилник на А генцията е приет с ПМС № 169 от 14.08.2000г. (обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.2000г., изм. и доп., обн. ДВ, бр. 62 от 2001г.), вторият е приет с ПМС № 240 от 15.10.2002г. (обн., ДВ, бр. 99 от 22.10.2002г.), третият е приет с ПМС № 302 от 10.11.2004г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2004г., изм., ДВ, бр. 49 от 2005г.) и четвъртият е приет с ПМС № 225 на 15.09.2007г.

 

Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет на МРРБ, със седалище гр. София и осъществява своята дейност чрез 28 териториални звена - служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в административните центрове на областите. За улесняване обслужването на гражданите с кадастрална информация са създадени изнесени работни места на агенцията в 19 общински центрове.

 

С новоприетия Закон за геодезията и картографията (в сила от 11 април 2006 г.) на Агенцията са възложени за изпълнение и дейностите по геодезия и картография, във връзка с което е променено и името й.

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпълнява основните си функции съгласно:

 

1. Закона за кадастъра и имотния регистър:

 

• създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна;

 

• извършване на административно-техническо обслужване на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация;

 

• разработване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на кадастъра и геодезията, както и програми и концепции за развитие на дейността;

 

• осъществяване на дейността по кадастъра координирано с дейностите по имотния регистър, ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти;

 

• поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд;

 

• водене на регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

 

2. Закона за геодезията и картографията:

 

• създаване и поддържане на държавните топографски карти в мащаби 1 : 5 000 и 1 : 10 000 за територията на страната;

 

• поддържане на държавната нивелачна мрежа и на мрежата от мареографни станции;

 

• поддържане на геодезическите мрежи с местно предназначение;

 

• създаване и поддържане на топографски бази данни и на геоинформационната система;

 

• въвеждане на стандарт за обмен на гео-данни и т.н.

2.2. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Съгласно Устройствения правилник, Агенцията по геодезия, картография и кадастър с е структури­ра в обща и специализирана администрация . Териториалните звена на агенцията - службите по геодезия, картография и кадастър са част от спе­циа­лизираната админи­стра­ция и са разположени в административните центрове на областите. Численият състав на в сяка една служба се развива в зависимост от големината на областта и броя на населените места в нея, съответно от броя на недвижимите имоти, които се обслужват.

Агенцията работи за усъвършенстване обслужването на гражданите с кадастрална информация, във връзка с което се създават изнесени работни места в сградите на общинските администрации.

Съгласно ЗКИР, след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, д ейностите по обслужването на гражданите и юридическите лица с кадастрална информация, преминават от техническите служби на общините и от общинските служби по земеделие и гори към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Във връзка с това с всяка измината година се увеличава значително обема дейности, които служителите изпълняват, и което изисква и налага съответно увеличение на щатния състав на Агенцията.

В периода на създаване на кадастралната карта се извършват голям обем допълнителни работи по контрол на качеството на техническите дейности, по приемане на кадастралните карти и кадастралните регистри и по въвеждането им в информационната система. При изпълнението на тези дейности служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се подпомагат от външни изпълнители.

В приложение № 1 са посочени подробни данни за числения състав на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално отпуснатите, както и за финансовите средства за издръжка на Агенцията – предвиждани и отпуснати. В същата таблица са посочени и необходимите числен състав и финансови средства за издръжка и за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

В табл. 3 са посочени обобщени данни за числения състав и за финансовите средства за издръжка на Агенцията общо за периода 2001 г. - 2010 г. – отпуснати и предвиждани.

Таблица № 3

Година

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Численост на АГКК

 

отпус

отпус

отпус

отпус

отпус

отпус

отпус

прогр.

прогр.

прогр.

Изпълнителен директор

бр.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Главен секретар

бр.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обща администрация

бр.

21

21

21

37

39

38

40

45

50

50

Спец.администрация в централата

бр.

46

46

46

32

44

31

46

60

80

80

Спец.администрация в службите

бр.

147

147

147

195

251

240

313

394

468

468

Общо щатни бройки

прогр.

240

302

366

419

466

506

536

500

600

600

в АГКК

реал.

216

216

216

266

336

311

401

 

 

 

Необходими средства за заплати и осигуряв.

хил. лв

939

1209

1341

1571

2366

3128

4568

8389

10699

12110

Необходими средства за издръжка

хил. лв

432

1154

1234

2473

1882

2264

3350

7415

8937

10524

Всичко средства за АГКК

хил. лв

1371

2363

2575

4044

4248

5392

7918

15804

19636

22634

От изнесените подробни данни в приложение № 1 е видно, че в периода от 2002 г. до 2006 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ежегодно работи с щатен състав средно 150 – 200 бройки по-малък от предвидения по програмата, независимо от постоянно нарастващия обем извършвани дейности.

През 2007 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече обслужва с кадастрална информация гражданите и юридическите лица във всичките 28 областни служби по геодезия, картография и кадастър. Ежемесечно се увеличава територията с одобрена кадастрална карта, при което значително нараства броя на гражданите и клиентите, на които Агенцията предоставя административно-технически услуги.

През 2006 г. Агенцията е извършила 347 728 броя услуги за гражданите и юридическите лица. Ръстът на услугите през 2006 г. спрямо 2005 г. е 298 %, което означава тройно увеличение на натовареността най-вече на служителите от службите по геодезия, картография и кадастър. Само за периода от 1 януари 2007 г. до 1 юли 2007 г. Агенцията е извършила 327 078 броя услуги като планираните до края на годината услуги ще надхвърлят 500 000 броя. Този висок ръст на услугите води и до същия ръст на приходите, които Агенцията внася в държавния бюджет.

Техническите дейности по създаването на кадастъра ще продължават да се извършват от правоспособни лица, поради което за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. е предвиден минимален числен състав н а службите по геодезия, картография и кадастър , необходим само за поддържане на кадастъра , за обслуж­ва­не на гражданите и за администриране и контрол на дейностите по геодезия и картография .

2.3. МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

За нормалното изпълнение на дейностите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за осъществява нето на контрол на техническите дейности и з а проверка качеството на създаваната кадастрална карт а, както и за изграждането и оборудването на Държавния геодезически, картографски и кадастрален архив и др., трябва и през периода 2008 г. – 2010 г. да бъде осигурен необходимия сграден фонд (вкл. и за приемни за гражданите), офис-оборудване, автомобили, геодезическа и фотограметрична апаратура, вкл. GPS - апаратура и др.

Все още повечето от службите по геодезия, картография и кадастър не разполагат с необходимите и подходящи по площ и разположение работни помещения за обслужване на клиенти. Обикновено службите ползват помещения на 4, 5 или по-горен етаж, което ги прави неудобни за големия брой клиенти, които се обслужват ежедневно.

В съответствие с изготвените проекти за ремонт на офисите на службите по геодезия, картография и кадастър през 2007 г. ще бъд е ремонтиран офис а в гр. Видин , както и в градовете, където се предвижда допълнително откриване на изнесени работни места в сградите на общински те администрации .

Все още с особена сериозност стои проблемът с броя и площта на ползваните от службите по геодезия, картография и кадастър помещения. Като се има предвид огромния по обем архив (специаизиран фонд съгласно Закона за националния архивен фонд) , който се съхранява и поддържа, както и значителното техническо оборудване – геодезически инструментариум, компютри, скенери, плотери и друго офис-оборудване, е необходимо спешно осигуряване на допълнителни работни помещения, помещения за архива, както и специално създадени за обслужване на гражданите приемни.

В приложение № 2 са посочени финансовите средства за строителни работи, извършени в сградите на централната администрация на Агенцията и на службите по геодезия, картография и кадастър и за закупените офис-оборудване и автомобили в периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално о съществените. В същата таблица са посочени и необходимите финансови средства за тези цели за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

От изнесените данни в приложение № 2 е видно, че в периода от 2002 г. до 2006 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е завършила почти всички основни строителни дейности и офис-оборудване в сградите на териториалните си звена.

В табл. 4 са посочени изразходваните финансовите средства за строителни работи, офис-оборудване и автомобили, реализирани в периода 2001 – 2006 г., както и планираните средства необходими за 2007, 2008, 2009 и 2010 години :

Видове дейности

Стойност в хил. лв

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

изпълн

изпълн.

изпълн.

изпълн.

изпълн

изпълн

прогр.

прогр.

прогр.

прогр.

 

1. Строителни работи :

                   

АГКК - централна администрация

3

10

 

723

1336

115

 

450

   

Клас A - София

                   

Област София

   

188

12

       

120

 

Софийска област

   

187

12

       

120

 

Клас B - големи областни центрове

                   

Бургас

   

98

8

5

   

300

   

Варна

   

248

28

14

     

80

 

Пловдив

     

346

 

14

   

125

 

Русе

   

109

8

6

   

50

   

Клас C - по-малки региони

                   

Благоевград

 

106

5

         

70

 

В.Търново

 

111

6

4

     

300

   

Видин

     

4

   

300

     

Враца

25

38

         

150

   

Габрово

   

128

           

70

Добрич

 

51

3

   

36

   

80

 

Кърджали

     

183

 

8

     

50

Кюстендил

   

141

           

50

Ловеч

 

113

6

       

300

   

Монтана

     

163

 

8

     

40

Пазарджик

 

111

6

       

8

   

Перник

 

86

4

         

80

 

Плевен

 

38

108

           

70

Разград

     

4

 

194

       

Силистра

 

102

           

80

 

Сливен

 

105

6

           

60

Смолян

145

33

             

70

Ст.Загора

   

110

16

         

60

Търговище

         

92

 

70

   

Хасково

     

4

 

31

 

100

   

Шумен

   

184

10

10

       

60

Ямбол

 

68

7

       

70

 

50

2. Офис оборудване

171

807

1032

2190

630

1484

       

3. Автомобили

86

 

76

772

179

8

 

350

 

700

 ОБЩО ВСИЧКО

430

1779

2652

4487

2180

1990

300

2148

755

1280

3. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Геодезическата основа на кадастралната карта включва точките от държавната геодезическа мрежа ( ДГМ ), от геодезическите мрежи с местно предназначение ( ГММП ) и от работната геодезическа основа ( РГО ) .

При създаване на кадастралните планове на населените места, (изработени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Н Р България и Закон за териториално и селищно устройство), са използвани к оординатни системи 1930 г., 1950 г., 1970 г. и Софийска. Първата е върху елипсоида на Хейфорд, а останалите три - върху елип ­ сои ­ да на Красовски. С ъздадена та специално за граждански цели координатна система 1970 г. , която се използва и в момента има един съществен недостатък – територията на страната е разделена на 4 координатни зони , което създава значителни проблеми при изработването на кадастрална карта на територия , попадаща на границата на различни зони.

Със cъздaването в периода 2004 г. – 2006 г. нa Държавната GPS -мрежа на страната ce пpeмина към използването на нова геодезическа референтна система EUREF – ETRS 89, която е приета като официална геодезическа рефе­рентна система в страните от Европейския съюз. На практика получаването на координатите на точките от Държавната GPS-мрежа в ко­ординатната система ETRS 89 представлява сгъстяване на EUREF на територията на Р България.

Съгласно Закона за геодезията и картографията през 2007 г. предстои въвежване на новата Българска геодезическа сис­тема, като нейното практическо използване ще се осъществява чрез координатите на точките от Държавната GPS - мрежа.

В периода 2002 г. – 2007 г. в геодезическата практика се внедри масово GPS -технологията и ГММП вече се създават само в един клас. Тази технология повиш ава точността на ГММП, което рефлектира в повишаване точността на кадастралната карта.

Таблица № 5

Период години

Общ брой проучени точки

Установени унищожени точки

Новопостроени точки

Включени в ГММП точки

2002 – 2004 г.

14 305

5 607

1 795

7 123

2005 г.

7 774

3 381

1 435

3 565 

2006 – 2007 г.

2 309

740

365

1 098 

Общо всичко

24 388

9 728

3 595

11 786

Дейността по създаването на геодезическите мрежи с местно предназначение се възлага и изпълнява едновременно със създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

С цел осигуряване на необходимата геодезическа основа за цялата територия на страната до 2012 г. се предвижда определянето на още около 18 000 бр. точки от геодезическата мрежа с местно предназначение. Тази мрежа ще служи както за нуждите на кадастъра, така и за строителството, регионалното развитие, благоустрой-ството и реализирането на инвестиционните намерения.

3.1. ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА

Геодезическата основа на кадастралната карта включва точките от държавната геодезическа мрежа ( ДГМ ), от геодезическите мрежи с местно предназначение ( ГММП ) и от работната геодезическа основа ( РГО ) .

При създаване на кадастралните планове на населените места, (изработени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Н Р България и Закон за териториално и селищно устройство), са използвани к оординатни системи 1930 г., 1950 г., 1970 г. и Софийска. Първата е върху елипсоида на Хейфорд, а останалите три - върху елип ­ сои ­ да на Красовски. С ъздадена та специално за граждански цели координатна система 1970 г. , която се използва и в момента има един съществен недостатък – територията на страната е разделена на 4 координатни зони , което създава значителни проблеми при изработването на кадастрална карта на територия , попадаща на границата на различни зони.

Със cъздaването в периода 2004 г. – 2006 г. нa Държавната GPS -мрежа на страната ce пpeмина към използването на нова геодезическа референтна система EUREF – ETRS 89, която е приета като официална геодезическа рефе­рентна система в страните от Европейския съюз. На практика получаването на координатите на точките от Държавната GPS-мрежа в ко­ординатната система ETRS 89 представлява сгъстяване на EUREF на територията на Р България.

Съгласно Закона за геодезията и картографията през 2007 г. предстои въвежване на новата Българска геодезическа сис­тема, като нейното практическо използване ще се осъществява чрез координатите на точките от Държавната GPS - мрежа.

В периода 2002 г. – 2007 г. в геодезическата практика се внедри масово GPS -технологията и ГММП вече се създават само в един клас. Тази технология повиш ава точността на ГММП, което рефлектира в повишаване точността на кадастралната карта.

Таблица № 5

Период години

Общ брой проучени точки

Установени унищожени точки

Новопостроени точки

Включени в ГММП точки

2002 – 2004 г.

14 305

5 607

1 795

7 123

2005 г.

7 774

3 381

1 435

3 565 

2006 – 2007 г.

2 309

740

365

1 098 

Общо всичко

24 388

9 728

3 595

11 786

Дейността по създаването на геодезическите мрежи с местно предназначение се възлага и изпълнява едновременно със създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

С цел осигуряване на необходимата геодезическа основа за цялата територия на страната до 2012 г. се предвижда определянето на още около 18 000 бр. точки от геодезическата мрежа с местно предназначение. Тази мрежа ще служи както за нуждите на кадастъра, така и за строителството, регионалното развитие, благоустрой-ството и реализирането на инвестиционните намерения.

3.2.СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават при условия за максимално използване на съществуващите карта на възстановената собственост, (създадена по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността на горите и земите от горския фонд) и на действащите кадастрални планове на населените места, (одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър и Закон за териториално и селищно устройство).

Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва по реда и при условията, определени в Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Границите на поземлените имоти се установяват от означеното на място състояние - в съответствие с документа за собственост, като имотите се индивидуализират с техните граници, а не с площта им. Геодезически измервания се извършват само в случаите, когато за обектите на кадастъра няма данни в предходни планове и карти или когато се налага да бъдат извършени контролни измервания за подобряване на точността на картата.

Данните за собствениците  и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от регистрите към съществуващите карти и планове , от представените от собствениците актове в процеса на създаването на кадастралната карта, от регистрите на общинската и областната администрация , от данъчните регистри и др. Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията структурирани данни в цифров вид от вписаните актове или от създадените предварителни имотни партиди.

Изпълнители на дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри са лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. С цел осигуряване на необходимото качество на кадастралната карта и кадастралните регистри се спазват изискванията на Наредба № 19 от 2001г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

В табл. 6 са посочени финансовите средства за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално отпуснатите . В същата таблица са посочени и необходимите средства за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Таблица № 6

Години

По програма

хил. лв.

Реализирани

хил. лв.

Неосигурени

хил. лв.

2001

2 668

593

2 075

2002

11 167

1 297

9 870

2003

12 370

4 695

7 675

2004

14 696

4 742

9 954

2005

17 409

4 847

12 562

2006

16 961

13 182

3 779

Общо 2001 – 2006

75 271

29 356

45 915

2007

12 718

 

 

2008

20 960

 

 

2009

18 480

 

 

2010

26 000

 

 

От изнесените данни в таблица № 6 е видно, че в периода от 2001 г. до 2006 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е създавала кадастралната карта и кадастралните регистри, като са й осигурени общо около 46 млн. лв. по-малко от предвидените по Дългосрочната програма или ежегодно с около 8 - 9 000 млн. лв. по-малко от предвидените по програмата.

С цел привличане на допълнителен финансов, технически и кадрови ресурс се предвижда при създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъдат използвани възможностите на публично – частното партньорство.

Във връзка с установения опит от първите кадастрални карти, създадени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, през 2004 г. беше преразгледан графика за възлагане на конкретните обекти в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър . Агенцията по геодезия, картография и кадастър възприе принципа създаване то на кадаст ралната карта и кадастралните регистри приоритетното да се извършва в областните градове, в общинските центрове и в районите с интензивно икономическо развитие и активен пазар на недвижимите имоти.

Към 1.07.2007 г. са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри на общо около 410 землища на населени места в страната, от които 27 областни града, 56 общински центрове и други 325 населени места, представляващи територия с обща площ 1 469 006 ха. Само за двугодишния период 2005 г. – 2007 г. територията с кадастрална карта и кадастрални регистри е нараснала почти двойно.  Също така около 35 – 40 % от кадастралните планове на населените места с а оцифрени, но голям брой от тях са загубили своята актуалност. 

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на общо 204 землища, представляващи територия с площ 613 098 ха и 1 929 339 бр. недвижими имоти, които включват 13 областни града – Враца, Шумен, Ямбол, Сливен, Благоевград, Кърджали, Ловеч, Хасково, Монтана, Добрич, Смолян, Търговище и Габрово, както и 20 града - общински центрове: Несебър, Асеновград, Балчик, Дупница, Самоков, Царево, Разлог, Шабла, Бяла, Димитровград, Троян, Левски, Раднево, Смядово, Гулянци, Никопол, Чепеларе, Копривщица, Николаево и Харманли. В процес на създаване е кадастралната карта на останалите 14 областни града, които ще бъдат одобрени в периода 2007 г.-2008 г., а за гр. София - до 2010 г.

Предвижданията на Агенцията са (при осигурени финансови средства) до края на 2010 г. да бъдат осигурени с кадастрална информация около 65 % от недвижимите имоти в страната.

Подробна справка по години и площ за населените места, за които е одобрена или е в процес на изработване или предстои да бъде възложено създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри до 2010 г., е представена в приложение № 3.

С цел ускоряване на създаването на кадастралната карта се предвижда да бъде изработена цифрова ортофотокарта. Въз основа на ортофотокартата ще се създаде кадастралната карта на по-малките по площ населени места и ще бъде подобрена точността на вече създадената кадастралната карта главно в териториите извън населените места около линейните обекти.

До 2008 г. ще бъде обединена кадастралната информация, създавана до сега по отделни землища в една база-данни за кадастралната карта и същата ще бъде поддържана в информационната система. След въвеждане на новата Българска геодезическа система чрез съответни трансформации тази база-данни за кадастралната карта ще бъде приведена към новата координатна система.

През 2009 г. ще започне постепенно преминаване към обслужване на гражданите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за цели територии на общини (при наличие на одобрена кадастрална карта за общинския център и за някои по-големи населени места в общината). Обслужването ще се извършва на базата на кадастралната карта, картата на възстановената собственост и на действащите кадастрални планове.

До момента за дейности по кадастъра са използвани основно средства по проект “Кадастър и имотна регистрация” на Световна банка, който приключва през март 200 8 г. Във връзка с това е необходимо възлагането на нови дейности да бъде осигурено със средства от държавния бюджет.

Приходите към държавния бюджет от таксите за извършваните от Агенцията по геодезия, картография и кадастър справки и услуги през последните години значително нарастват. Така например през 2005 г. са внесени 1 092 394 лв., през 2006 г. – 4 456 063 лв., за 2007 г. се очаква тези приходи да нараснат с около 50 % спрямо тези от 2006 г. С изменение на ЗКИР през 2006 г. беше регламентирана възможността част от тези приходи да бъдат ползвани за възлагане извършването на кадастрални и геодезически дейности, за работи по развитие на материалната база на Агенцията, за обучение и т.н., но на практика този ефективен механизъм все още не се прилага.

3.3. ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на задължително постъпващата в Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация – при промяна на собственост или учредяване на вещни права, при създаване на нови обекти или при промяна на техни характеристики - за нови сгради, пристроени или надстроени сгради, при разделяне или обединяване на имоти и т.н.

 

Поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва за сметка на собствениците, т.е. след създаването на кадастралната карта държавата няма да осигурява финансови средства за поддържането й. Финансови средства ще се влагат само за осигуряване информационната система за обслужване на гражданите.

 

Подобряването на точността на кадастралната карта ще се извършва в процеса на поддържането й. Когато при създаването на кадастралната карта данните за обектите са получени от графичен план или карта, границите на поземлените имоти и очертанията на сградите се заснемат и координират с геодезически измервания.

4.ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

4.1. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА – ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Съгласно Устройствения правилник на Агенцията по вписванията за изпълнение на дейностите по създаване и поддържане на имотния регистър е създадена главна дирекция "Имотен регистър" и т ериториални звена на агенцията - службите по вписванията.

Дейността на главната дирекция е да администрира създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър; да организира, координира и ръководи дейностите в службите по вписванията; да организира връзките между имотния регистър и кадастъра; да разработва програмите за дейността по вписванията и други.

Службите по вписванията извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията; изпълнява дейности, свързани със създаването на имотния регистър, определени с наредбата по чл. 5, ал. 3 ЗКИР; уведомяват съответната служба по геодезия, картография и кадастър за новообразуваните партиди и извършеното вписване съгласно чл. 86 ЗКИР.

4.2. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Имотният регистър се води от службите по вписванията към Агенцията по вписванията. Съгласно изискванията на ЗКИР, трудовите правоотношения на всички книговодители в 113-те служби по вписванията са уредени по чл. 123 от Кодекса на труда. Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.

 

С ПМС № 89 от 23.04.2007 г. е приет Устройствен правилник на Агенция по вписванията, съгласно който числеността на служителите в имотния регистър е 247. При съпоставка с 2004 г . - при численост 226 служители, са извършени 74115 операции (вписвания, справки и др.), а към 1.07.2007 г. броят на операциите е 296 667, т.е процентното увеличение обема на работата е 400,28% срещу увеличение от 20 броя на числеността на служителите. Несъразмерното нарастване обема на работа спрямо нарастване числеността на персонала, както и факта, че службите по вписвания с по един служител са 71 броя, налага увеличение числеността на служителите в имотен регистър с поне 100 броя – или спрямо числеността през 2004 г. това нарастване ще е 144%, което пак е в пъти по-малко от увеличения обем работа в службите по вписвания.

 

Необходим е и кадрови и финансов ресурс за изготвяне на предварителни имотни партиди на недвижимите имоти на територията на цялата страна. В приложение № 4 са посочени подробни данни за числения състав на Агенцията по вписванията за периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално отпуснатите, както и за финансовите средства за издръжка на Агенцията – предвиждани и отпуснати. В същата таблица са посочени и необходимите числен състав и финансови средства за издръжка и за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

4 .3. МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Финансовите средства необходими за ремонт и обзавеждане на службите по вписвания по години и съдебни райони са дадени в приложение № 5.

5 . СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Прилагането на З акона за кадастъра и имотния регистър обхваща поетапно цялата територия на страната. Дотогава вписванията ще се извършват по досегашната поименна система. В изпълнение на § 16 от преходните и заключителни разпоредби на ЗКИР, на службите по вписвания в съдилищата ще бъде предоставен софтуер за отразяване на данните в цифров вид. За да се създадат условия за пълнота на данните в имотния регистър е предвидено от 01.01.2001 г. да се вписват и констативните нотариални актове, както и преписи от обявените завещания.

 

Създаването на кадастъра и имотния регистър започва по съдебни райони, както следва :

 

•  за кадастъра – със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

 

•  за регистъра – със заповед на министъра на правосъдието.

 

За имотния регистър производството включва :

 

•  Създаване на предварителни партиди едновременно по систематичния подход – на основа данните от службата по кадастъра и книгите по вписванията и по повод сделки с имоти от този район;

 

•  Уточняване на данните с кадастралната карта и кадастралните регистри и получаване на идентификатор;

 

•  Преобразуване на предварителните партиди в партиди на недвижимите имоти след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и предаване в службата по вписвания на материалите по чл. 49, ал. 3 от ЗКИР.

 

Съдията по вписвания не преобразува в имотна предварителна партида на недвижим имот, за който има постъпила жалба, както и такава, по която носителят на вещното право не е установен.

 

•  Заповед на министъра на правосъдието за въвеждане на имотния регистър в съответния съдебен район, която се обнародва в “Държавен вестник”.

В 6-месечен срок от обнародването на заповедта всяко заинтересовано лице може да поиска попълване на партидата на недвижимия имот с вписани актове, които не са отразени в нея. Ако това не бъде направено, тези актове нямат действие спрямо трети лица, освен от деня на тяхното вписване по общия ред.

 

Координирането на усилията между Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в процесите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и имотния регистър изисква отделен ресурс от време и средства, тъй като база (териториална единица) за изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е землището на населеното място, а за имотните партиди – съдебният район, който обхваща множество землища.

6. ВРЪЗКА МЕЖДУ КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Кадастърът и имотният регистър са свързани помежду си въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Връзката между кадастралния регистър на недвижимите имоти и имотния регистър се базира на пълното съответствие в съдържанието на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти с данните от части “А”, “Б” и “В” на партидите на имотния регистър.

 

При създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри данните за собствениците на недвижимите имоти и за техните права се уточняват със структурираните данни в цифров вид от вписаните актове или от създадените предварителни имотни партиди.

 

След въвеждане на имотния регистър, кадастърът ще поддържа данните само за местоположението и границите на имотите, а данните за собствениците и техните права ще се извличат от имотния регистър. Връзката между графичните данни за недвижимите имоти и имотния регистър се осъществява чрез информационната система.

 

В резултат на интеграцията между кадастъра и имотния регистър, информацията за имотите, която ще се получава при сделки, при реализиране на инвестиционни намерения, за устройствено планиране и др уги цели ще бъде актуална, изчерпателна, валидна и непротиворечива.

 

Информацията ще се съхранява и поддържа контролирано с гарантиращата роля на държавата и ще бъде предоставяна на широк кръг потребителски групи от частния и държавния сектор. С въвеждането на информационната система услугите в областта на кадастъра и имотния регистър ще могат да се извършват на “едно гише”, ползвайки възможностите на Интернет, електронна поща или абонамент.

7 . ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Информационната система на кадастъра и имотния регистър е интегрирана информационна система, която се изгражда и ще се поддържа съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от Агенцията по вписванията.

Основното предназначение на системата е надеждно обхващане на данните за граници на собственост, собственици, основания за собственост и ограничения върху собствеността. Надеждността на вписването и минимизирането на грешките при регистрацията ще се постигне като се синхронизира работата на службите по вписване и на службите по геодезия, картография и кадастър посредством връзката между информацион­ните им центрове . Надеждността на данните ще се гарантира и от връзката на информационната система с други информационни системи на държавната и общинска админи­страции. Предвижда се сътрудничество с ведомствата и институциите, които ползват и развиват дейности на базата на кадастрални данни от информационната система на кадастъра и имотния регистър.

 Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър ще стартира през първото тримесечие на 2008г. Изграждането й включва три основни компонента:

- кадастрален – Агенцията по геодезия, картография и кадастър отговаря за изграждането на кадастралната база-данни и осигурява процесите по създаването и поддържането на данните в кадастрална карта и кадастралните регистри;

- имотен – Агенцията по вписванията отговаря за изграждането на базата-данни на имотния регистър и осигурява процесите по създаване и поддържане на данните в него;

- уеб портал – осигурява достъп на потребителите за търсене и ползване на данни както от кадастъра, така и от имотния регистър.

Архитектурата на информационната система предвижда възможност за интеграция на първите два компонента на централно ниво, с което се запазва максимално административното деление и йерархията на двете агенции. На централно ниво между двете агенции функционира интегриран комплексен модул, който съхранява на едно място репликираните данни от областното ниво - за службите по геодезия, картография и кадастър и от централното ниво - за службите по вписванията.

С въвеждането на информационната система услугите в областта на кадастъра и имотния регистър ще могат да се извършват на “едно гише”, ползвайки възможностите на Интернет, електронна поща или абонамент. Информацията ще бъде събирана от множество източници, ще се съхранява и поддържа контролирано с гарантиращата роля на държавата и ще бъде предоставяна на широк кръг потребителски групи от частния и държавния сектор.

Предвижда се между  Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията , както и евентуално други държавни структури, да се реализира виртуална частна мрежа, която да осигури конфиденциален пренос на данни между тези организации. Основни изисквания към комуникациите са гарантиране на конфиденциалност и защита на информацията, както и обмен на информацията в реално време.

За външните клиенти на двете информационни системи ще се предлагат широк кръг услуги, основаващи се на съвременни комуникационни технологии - web-базирани приложения и др. В тези услуги се включва получаването на всички видове справки и документи, предоставяни от двете агенции, но по електронен път.

Достъп до системата ще имат само оторизирани потребители – регистрирани с потребителско име и парола със съответни права, задължения и финансови ангажименти към Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенция та по вписванията. Интернет - достъпът на клиенти към информационната система на кадастъра и имотния регистър ще се осъществява чрез двата информационни центъра на системата.

При разработването на информационната система се създава възможност за осигуряване взаимодействие на информационно – технологично ниво с Министерство на земеделието и продоволствието, с областните и общин ските администрации , с Националната агенция по приходите и регистрите – ЕКАТТЕ (населени места), БУЛСТАТ (търговски субекти), ЕСГРАОН (граждани), регистрите на държавните и общинските имоти и на други заинтересовани институции.

Като среда за комуникация на системите ще бъде използвана мрежата на държавната администрация и частна виртуална мрежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Агенцията по вписванията.

Всички дейности, касаещи разработването и внедряването на информационната система, са съобразени със стратегията за развитие на електронното правителство на Р България и по-специално при провеждане на държавната политика в електронното управление и информационното общество.

(в.хил.$)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20 1 0

                       

Хардуер

АГКК

30

292

145

174

261

 

655

172

920

1428

 

АВ

112

123

85

90

169

533

655

1907

   

С офтуер

АГКК

54

172

40

48

72

 

345

     

 

АВ

22

70

47

54

76

361

345

     

Поддръжка

Инф.систем а

АГКК

0

500

125

25

0

0

444

112

59

457

 

АВ

0

250

125

25

0

0

444

112

59

457

П оддръжкасофтуер

АГКК

0

8

61

76

93

118

169

799

799

799

 

АВ

0

9

62

76

93

118

169

     

К омуникации

АГКК

0

15

30

30

30

50

 

106

124

142

 

АВ

0

15

30

30

30

55

       

Информационната система на кадастъра и имотния регистър се създава като отворена информационна система и към нея, в отделна база данни м огат да бъдат добавяни и специализирани данни по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър при условия и ред, определени с договор.

Многообразието от изпълнявани кадастрални, геодезически и картографски дейности е постоянен източник на актуална базова пространствена геоинформация за територията на страната. Наличието на качествени информационна система на кадастъра и имотния регистър, както и на пространствена геоинформация за цялата територия на страната е предпоставка за изграждането и функционирането на съвременното информационно общество.

 

slogan bg