Премини към основното съдържание

ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В АСОЦИАЦИЯТА EUROGEOGRAPHICS

Като член на асоциацията EuroGeographics, Агенцията по геодезия, картогарафия и кадастър участва в проектите EuroBoundaryMap , EuroGlobalMap и EuroRegionalMap.

EuroBoundaryMap е гео-база данни в мащаб 1:100 000, съдържаща геометрията, имената и кодовете на административни и статистически единици. Проектът обхваща 41 страни.

АГКК предостави базата данни за България и периодично я актуализира.

EuroGlobalMap e топографска база данни в мащаб 1:100 000, като наборът от данни съдържа шест теми – административни граници, хидрография, транспорт, населени места, релеф и географски наименования. В проекта са обхванати 38 страни. АГКК предостави базата данни за България и предстои дейността по периодично актуализиране.

EuroRegionalMap е мулти-функционален топографски набор от данни в мащаб 1:250 000. Проектът обхваща 35 страни.

През месец февруари 2012 г. (22-23 февруари) от Централения офис на  EuroGeographics, посещение в България направиха програмния мениджър Antti Jakobsson и Nathalie Delattre, председател  на  координационната група за продукти и услуги. Целта беше обсъждане участието на България в проекта EuroRegionalMap. По време на конструктивната среща двете страни подписаха рамково споразумение за лицензи и договориха съвместната работата по проекта за  предоставянето на данни.

slogan bg