Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ДЕВНЯ, област Варна

З А П О В Е Д

№РД-13-160(1)/07.12.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.1500-118 от 01.12.2020 г. на кмета на община Девня, област Варна (наш рег. №09-2(226)/01.12.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-160 от 27.08.2019 г., както следва:
    § 1. В т. 1 думите „Анка Руменова Стратева – специалист в отдел „Административно, информационно и правно обслужване“ се заличават. 
    § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК на посоченото в § 1 лице.
        
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Девня, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и Община Девня.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.
                
        
        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№ РД-13-160-27.08.2019 г. г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ВХ-1600-72-(3) от 15.08.2019 г. (наш рег. № 09-3 (97) от 23.08.2019 г.) на кмета на община Девня, област Варна

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Девня, област Варна: 

            Анка Руменова Стратева – специалист в отдел „Административно, информационно и правно обслужване“;

            Севдалина Стоянова Урумова – специалист  в сектор „Транспорт и собственост“,  

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-111-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Девня, на територията на община Девня – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Девня, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Девня.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.            

                       

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg