Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ЧИРПАН, област Стара Загора

З А П О В Е Д

№ РД-20-15(1)/14.09.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ЕО-637/09.09.2021 г. (наш рег. № 09-3(106)/ 09.09.2021 г.) на кмета на община Чирпан, област Стара Загора

ДОПЪЛВАМ:

    Заповед № РД-13-258/24.10.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №РД-13-25-1/13.07.2021 г. и №РД-20-15/19.08.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите „Ивелина Атанасова Борисова – главен специалист „Кадастър и регулации“, се добавя следното лице:

•    Генка Андонова Крушева – главен специалист „Кадастър и регулации“.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Чирпан, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и община Чирпан.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.        

                    
                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№РД-20-15/19.08.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №ЕО-583/16.08.2021 г. (наш рег. № 09-3(98)/ 16.08.2021 г.) на кмета на община Чирпан, област Стара Загора

ИЗМЕНЯМ
    Заповед № РД-13-258/24.10.2018 г., допълнена със Заповед РД-13-258(1)/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 се прави следното изменение:
    1. Думите „Иван Стойчев Иванов – гл. специалист „Кадастър и регулация“ се заличават. 
    § 2. Да се прекрати достъпът на Иван Стойчев Иванов до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Чирпан, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и община Чирпан.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.        

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:    
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-258(1) / 13.07.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-03-76/09.06.2021 г. (наш рег. № 09-3(68)/ 09.06.2021 г.) на кмета на община Чирпан, област Стара Загора

ДОПЪЛВАМ
    Заповед № РД-13-258/24.10.2018 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите „Иван Стойчев Иванов – главен специалист „Кадастър и регулация“, се добавя следното лице:

•    Ивелина Атанасова Борисова – главен специалист „Кадастър и регулация“.

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Чирпан, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и община Чирпан.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.        

                    
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-256-24.10.2018 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-03-23 от 18.10.2018 г. на кмета на община Чирпан, област Стара Загора (наш № 09-3/19.10.2018 г.)

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Чирпан, област Стара Загора:

            инж. Диана Колева Пройкова – началник отдел ТСУ;

            Иванка Димитрова Танева – гл. специалист „Кадастър и регулация“;

            Марийка Георгиева Петкова – гл. специалист „Кадастър и регулация“;

            Иван Стойчев Иванов – гл. специалист „Кадастър и регулация“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-110 от  24.10.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Чирпан, на територията на община Чирпан – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Чирпан, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Чирпан.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                               

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg