Премини към основното съдържание

Обява за започване на процедура по Създаване на КККР нна урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и с.Свети Спас, обл. Софийска.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Долна баня и с. Свети Спас, общ. Долна баня, обл. Софийска

Със ЗАПОВЕД № РД-16-6/30.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодрзия, картография и кадастър  е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА  КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии,  попадащи в землищата на гр. Долна баня и с.Свети Спас, обл. Софийска.

Изпълнител на договора е ЕТ „Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО”,  вписан в регистъра на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със заповед № 300-2-275/29.08.2002 г.

 

  • КАК, КОГА И КЪДЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА?

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите в сградата на кметството гр. Долна баня,

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09 часа  ДО 16 часа; В СРОК ОТ 12.11.2018г.  ДО 27.11.2018г.

ИЛИ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: Виж имейла... ( важи за всички населени места)

   Не се представят копия на документи за собственост на различни от посочените по-горе места.

  • КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

 

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:

-       Копия от актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);

-       Данни за администартивен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

-       Копие от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩЕТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ?

 

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри ще се извършват в периода от 08.11.2018г. до 29.12.2018г. за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др. ).

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от екипите на фирмата изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници и сградите.

  • ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

-       Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

-       Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

-       След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случай разходите за промените  в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

-       Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;

-       С допълнителна информация относно процеса  на създаване на кадастрална карта и кадастралeн регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси“.

 

                                                                                      Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област

                                                                      ЕТ „Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО“, тел: 029175637, е-mail: Виж имейла...

slogan bg