Премини към основното съдържание

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, област Стара Загора

    З А П О В Е Д

№РД-20-12/22.07.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №112-68-3/16.07.2021 г. (наш рег. №09-3(83)/ 16.07.2021 г.) на г-жа Даниела Коева – зам.-кмет на община Казанлък

ИЗМЕНЯМ
    Заповед №РД-13-229/11.09.2018 г., допълнена със Заповеди №РД-13-229(1)/16.11.2018 г. и №РД-13-229(2)/13.08.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

    § 1. В т. 1 се прави следното изменение:
    1. Думите „инж. Георги Илчев Русев – началник на отдел УППК“ се заличават. 
    § 2. Да се прекрати достъпът на Георги Илчев Русев до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Казанлък, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Казанлък.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.    

                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА
/Съгласно Заповед №РД-02-17-2101/28.06.2021 г. на министъра на РРБ/
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-229(2)/13.08.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 163-52-67 от 30.07.2020 г. на кмета на община Казанлък, област Стара Загора (наш № 09-4(14)/30.07.2020 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-229 от 11.09.2018 г., допълнена със Заповед № РД-13-229(1) от 16.11.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „инж. Ивелина Мутафчиева – гл. специалист ТИКС“, се добавя още едно лице, а именно:

            “инж. Георги Илчев Русев, началник на отдел „УППК“              

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Казанлък, на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Община Казанлък.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                                                       

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

РД-13-229-1/19.11.2018 г.  

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 112-14-3 от 09.11.2018 г. на кмета на община Казанлък, област Стара Загора (наш № 09-3/09.11.2018 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-229 от 11.09.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Росица Христова – гл. специалист „Кадастър и регулация“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Инж. Ивелина Мутафчиева – гл. специалист ТИКС.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Казанлък, на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Община Казанлък.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                                                     

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д   

№ РД-13-229/11.09.2018 г.  

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 112-68-2 от 17.08.2018 г. на кмета на община Казанлък, област Стара Загора (наш рег. № 09-3/22.08.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Казанлък, област Стара Загора: 

            Росица Христова – гл. специалист „Кадастър и регулация“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-91 от 11.09.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Казанлък, на територията на община Казанлък – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Казанлък, на началника на СГКК Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

 

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Стара Загора и  Община Казанлък.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Стара Загора.

                                               

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg