Премини към основното съдържание

Проект: „Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, Административен договор № BG05SFOP001-2.006-0004-С01/09.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“

 

 

 

ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, Административен договор № BG05SFOP001-2.006-0004-С01/09.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

                   В изпълнение на проект „Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, в периода 01.07.2019 г. – 29.11.2019 г. се проведоха обучения на следните теми:

                   1. „Съвременни технологии за изследване и картографиране на земната повърхност“ – 3 бр.

                   2. „Инфраструктура от пространствени данни“ – 2 бр.

                   3. "Права, задължения и отговорности на СГКК, документи, които изисква СГКК, документи, които издава СГКК при провежданите от нея процедури при:  предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини; съгласуване на административни процедури, провеждани от други органи; поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние" – 5 бр.

                   4. "Повишаване на експертната компетентност на служителите от СГКК при провеждане на административни процедури, свързани с поддържане на КККР в актуално състояние и при предоставяне на административни услуги" – 5 бр.

 

                   Постигнатите резултати са:

  1. Подобрени специализираните знания и умения на служители от специализираната администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър;
  2. Обучени служители от администрацията, получили сертификат -  280 броя. 


 

Резюме:

Проект: „Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър“,

Административен договор № BG05SFOP001-2.006-0004-С01/09.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“

 

Обща стойност на проекта: 189 216,00 лева, от които 160 833,60 лева европейско и 28 382,40 лева национално съфинансиране.

 

Период на изпълнение: 09 юли 2018 г. – 08 юли 2019 г. 

 

На 19.06.2019 г. е подписано Допълнително споразумение № 1, съгласно което срокът за изпълнение на Административния договор е 09.01.2020 г.

 

Цел на проекта: Подобряване на специализираните знания и умения на служители от специализираната администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

 

Дейности по проекта:

 

1. Организиране и провеждане на обучение на тема „Съвременни технологии за изследване и картографиране на земната повърхност“.

2. Организиране и провеждане на обучение на тема „Инфраструктура от пространствени данни“.

3. Организиране и провеждане на обучение на тема "Права, задължения и отговорности на СГКК, документи, които изисква СГКК, документи, които издава СГКК при провежданите от нея процедури при:  предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини; съгласуване на административни процедури, провеждани от други органи; поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние";

4. Организиране и провеждане на обучение на тема "Повишаване на експертната компетентност на служителите от СГКК при провеждане на административни процедури, свързани с поддържане на КККР в актуално състояние и при предоставяне на административни услуги".

 

Очаквани резултати: Обучени служители от администрацията, получили сертификат -  280 броя. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

slogan bg