Премини към основното съдържание

ОБЩИНА МЪГЛИЖ, Област Стара Загора

З А П О В Е Д

№РД-13-173(3)/16.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №12-16-2/02.02.2021 г. на г-жа Рени Малева, ВрИД кмет на община Мъглиж, област Стара Загора (наш рег. №09-3(18)/02.02.2021 г.)

ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-173 от 16.08.2017 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-13-173(1) от 18.06.2020 г. и Заповед №РД-13-173(2)/29.12.2020 г., както следва:

    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Катя Василева – гл. специалист в отдел „Кадастър“, дирекция ИУТ“, се добавя още едно лице, а именно:
    „Теодора Димчева Даскалова – мл. експерт, дирекция УРХДЕОС“;
        
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Мъглиж, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Община Мъглиж.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.
                
        
        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д №РД-13-173(2)/29.12.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №12-16-16 от 10.12.2020 г. на кмета на община Мъглиж, област Стара Загора (наш рег. №09-2(229)/16.12.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ

Моя Заповед №РД-13-173 от 16.08.2017 г., допълнена със Заповед №РД-13-173(1) от 18.06.2020 г., както следва:

    § 1. В т. 1 думите „инж. Мартин Кехайов – ст. експерт в отдел УТ, дирекция ИУТ“ и „инж. Петър Петров – гл. специалист УТ, дирекция ИУТ“  се заличават. 
    § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК на посочените в § 1 лица.
        
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Мъглиж, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Община Мъглиж.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.
                
        
        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13--173_1 /18.06.2020 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-16-4 от 16.06.2020 г.(наш рег. № 09-2(124) от 16.06.2020 г.) на кмета на община Мъглиж, област Стара Загора

ДОПЪЛВАМ

           Заповед № РД-13-173 от 16.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва: 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „инж. Мартин Кехайов – ст. експерт в отдел УТ, дирекция ИУТ“, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

            инж. Петър Петров – гл. специалист „УТ“, дирекция „ИУТ“;           

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Мъглиж, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Мъглиж.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора. 

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  

№ РД-13--173-16.08-2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 12-29-1 от 08.08.2017 г. (наш рег. № 09-3 (99) от 08.08.2017 г.) на кмета на община Мъглиж, област Стара Загора

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Мъглиж, област Стара Загора: 

            Катя Василева – гл. специалист в отдел „Кадастър“, дирекция ИУТ;

            инж. Мартин Кехайов – ст. експерт в отдел УТ, дирекция ИУТ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-62/15.08.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Мъглиж, на територията на община Мъглиж – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Мъглиж и на началника на СГКК – Стара Загора, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Мъглиж.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията

slogan bg