Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 75 от 10.09.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 75 от 10.09.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-66 от 19.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Кошава, с. Сланотрън и с. Гомотарци, община Видин, област Видни.
Заповед № КД-14-67 от 19.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Савино, с. Скалица и с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол. 
Заповед № КД-14-68 от 23.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-69 от 23.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Венковец, гр. Ихтиман и с. Полянци, община Ихтиман, област София. 
Заповед № КД-14-70 от 24.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, област София. 
Заповед № КД-14-71 от 25.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Стан, с. Избул и с. Зайчино ореше, община Нови пазар, област Шумен. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 11.10.2021 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 75 от 10.09.2021 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-16-34 от 18.08.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бял извор, с. Боровица, с. Горно Прахово, с. Жълтуша, с. Млечино и с. Падина, община Ардино, с. Бакалите, с. Бели вир, с. Безводно, с. Беснурка, с. Божурци, с. Боровско, с. Босилица, с. Бостанци, с. Бърза река, с. Верско, с. Водач, с. Вождово, с. Войново, с. Възел, с. Даскалово, с. Драганово, с. Дядовско, с. Железник, с. Женда, с. Житница, с. Йончово, с. Каняк, с. Куцово, с. Лясково, с. Минзухар, с. Мурга, с. Небеска, с. Новоселище, с. Ночево в което попада и с. Душка, с. Паничково, с. Патица, с. Русалина, с. Свободиново, с. Соколите, с. Средска, с. Стражница, с. Черна нива, с. Ябълчени и с. Яворово, община Черноочене, област Кърджали.
В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ (11.10.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 75 от 10.09.2021 г. са обнародвани обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Великовци, с. Вельово, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Изворово, с. Крушолак, с. Милино, с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Равно село, с. Стеврек, с. Таймище, община Антоново, област Търговище. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 24.09.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Винарово и с. Могилово, община Чирпан. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 24.09.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 75 от 10.09.2021 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Богомолско, с. Великовци, с. Вельово, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Изворово, с. Крушолак, с. Малка Черковна, с. Милино, с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Равно село и с. Стройновци, с. Свободица, с. Стеврек и с. Чеканци, с. Таймище, с. Тиховец, с. Халваджийско, община Антоново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 11.10.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище.

slogan bg